El re­mo­lí Ke­enly­si­de

CRÒNICA El ba­rí­ton bri­tà­nic va inau­gu­rar el ci­cle Pa­lau Grans Veus

El Periódico de Catalunya [Català] - - Espectacles - PA­BLO MELÉNDEZ-HADDAD

El ci­cle Pa­lau Grans Veus va ar­ren­car di­me­cres amb Si­mon Ke­enly­si­de, ab­sent de la tem­po­ra­da bar­ce­lo­ni­na des de fa anys. Ara va tor­nar amb un re­ci­tal que for­ma­va part del Fes­ti­val de Li­ed Li­fe Vic­to­ria i amb di­ver­sos re­gals en el re­per­to­ri, com ara les His­toi­res na­tu­re­lles de Ra­vel i Le tra­vail du pein­tre de Pou­lenc, tan poc pro­gra­ma­des.

De­di­ca­da a la me­mò­ria de Mont­ser­rat Ca­ba­llé, la vet­lla­da va co­men­çar in­vo­cant ros­si­nyols de la mà de Brahms i sis de les se­ves can­çons, en les quals es va apre­ci­ar un Ke­enly­si­de fred i in­cò­mo­de. En aquest gè­ne­re l’in­tèr­pret que­da molt ex­po­sat i fins que la veu no se li va tem­pe­rar no va po­der lluir aques­ta gran emis­sió que el ca­rac­te­rit­za, ex­pan­si­va i amb un pas­sat­ge tan ben tre­ba­llat. Va aju­dar la se­va cla­ra dic­ció i el sen­tit dra­mà­tic brin­dat a les po­e­si­es. Di­ver­sos pi­a­nís­sims amb gust de fal­set van ser la tò­ni­ca en un Brahms que va es va que­dar curt, fins i tot en els fi­nals una mi­ca des­con­cer­tants i amb fra­ses apa­rent­ment in­cò­mo­des i sen­se re­col­za­ment.

Tot va can­vi­ar amb els Qua­tre po­e­mes d’Apo­lli­nai­re de Pou­lenc, un re­per­to­ri que per­met una veu as­pra que el ba­rí­ton va acom­pa­nyar d’una ac­ti­tud ad hoc, amb les mans a les but­xa­ques i mo­ments gai­re­bé re­ci­tats.

Tot el ba­gat­ge te­a­tral del can­tant bri­tà­nic es va fer pre­sent en les can- çons de Ra­vel, amb un en­fo­ca­ment fan­tàs­tic. En la se­go­na part van ar­ri­bar les pic­tò­ri­ques can­çons de Pou­lenc ins­pi­ra­des en pin­tors, to­tes molt ex­pres­si­ves. Mal­colm Mar­ti­ne­au, me­ra­ve­llós, va acom­pa­nyar amb la se­va ha­bi­tu­al de­vo­ció, re­ga­lant en so­li­ta­ri una dan­sa de la Sui­te fran­ce­sa de Pou­lenc. Els dos ar­tis­tes van aco­mi­a­dar el ge­ne­rós pro­gra­ma amb una se­lec­ció de vuit Li­e­der de Sc­hu­bert, amb un Ke­enly­si­de amb el so ja molt ben re­solt, amb veu ple­na i a punt i amb un Mar­ti­ne­au sen­zi­lla­ment ma­gis­tral, as­so­lint al­guns mo­ments d’una gran in­ten­si­tat a, per exem­ple, Nachtstück, de gran emo­ti­vi­tat. Va so­brar el fa­ris­tol i va cri­dar l’aten­ció l’ac­ti­tud a l’es­til de Shel­don Co­o­per del can­tant, que no va pa­rar de to­car-se el bo­tó de l’ame­ri­ca­na ni a Brahms ni a Sc­hu­bert.

A

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.