No­ve­tats

El Periódico de Catalunya [Català] - - Cartellera - De Gas­par Noé. AmbSo­fia Bou­te­lla i Ro­main Gui­ller­mic. De Yu­feng Song. De Da­mi­en Cha­ze­lle. AmbRyan Gos­ling. De Eli Roth. AmbJack Black i Ca­te Blanc­hett. De Da­vid Sc­hur­mann. AmbFi­on­nu­la Fla­na­gan i Er­rol Shand. De Ka­rey Kirk­pa­trick. De Hu­bert Cha­ru­el. AmbSwa

Cli­max.

El pu­e­blo soy yo. Ve­ne­zu­e­la en po­pu­lis­mo. El rei­no de los el­fos.

First Man - El pri­mer hom­bre.

La ca­sa del re­loj en la pa­red.

La som­bra de la ley.

Pe­queño se­cre­to.

Small­fo­ot.

Un hé­roe sin­gu­lar.

ADe Da­ni de la Tor­re. AmbLuis To­sar i Mic­he­lle Jen­ner. ►ALP☰A.

De Albert Hug­hes. Amb Ko­di SmitMcP­hee i Jó­han­nes Haukur Jó­han­nes­son. 7 Anys. Es­tats Units. 2018. AVEN­TU­RA. 96 min. Eu­ro­pa, 20.000 anys en­re­re. Du­rant la se­va pri­me­ra ca­ce­ra, un jo­ve és fe­rit i do­nat per mort. En des­per­tar es tro­ba fe­ble i sol, i ha d'apren­dre a so­bre­viu­re.

B►BLACK De Fer­mín Mu­gu­ru­za. 16 Anys. Es­pa­nya. 2018. ANIMACIÓ. 86 min. La com­par­sa de ge­gants de Pam­plo­na, imat­ge tí­pi­ca de les fes­tes de Sant Fer­mí, és con­vi­da­da a des­fi­lar per la Cin­que­na Avin­gu­da de No­va York. Però no tots po­den sor­tir.

►BOOK

De Bill Hol­der­man. Amb Di­a­ne Ke­a­ton i Ja­ne Fon­da. 12 Anys. Es­tats Units. 2018. COMÈDIA. 104 min. Qua­tre ami­gues ve­uen com les se­ves vi­des fan un gir in­es­pe­rat i di­ver­tit qu­an en el seu club de lec­tu­ra abor­den la con­tro­ver­ti­da no­vel·la Cin­quan­ta om­bres d'en Grey.

►BU★NOS

De Hafs­teinn Gun­nar Si­gurds­son. Amb Steinþór Hró­ar Steinþórs­son i Ed­da Björg­vins­dót­tir. 16 Anys. Is­làn­dia, Fran­ça. 2017. COMÈDIA NE­GRA. 89 min. Des­prés d'una su­po­sa­da in­fi­de­li­tat, la do­na de l'At­li el fa fo­ra de ca­sa i no li per­met se­guir ve­ient la se­va fi­lla. Lla­vors, es veu obli­gat a mu­dar-se a ca­sa dels seus pa­res.

C►CAMBIO De Marc Du­gain. Amb Lam­bert Wil­son i Ana­ma­ria Var­to­lo­mei. Ap­ta. Fran­ça. 2017. DRA­MA HISTÒRIC. 100 min. Des­prés d'anys de guer­ra en­tre Fran­ça i Es­pa­nya, que han dei­xat els dos pa­ï­sos de­bi­li­tats, Fe­lip d'Or­le­ans po­sa en mar­xa un pla per con­so­li­dar la pau en­tre les du­es na­ci­ons.

►CAMP★ON★S.

De Ja­vi­er Fes­ser. Amb Ja­vi­er Gu­ti­ér­rez i At­he­nea Ma­ta. Ap­ta. Es­pa­nya. 2018. COMÈDIA. 124 min. El Mar­co és el se­gon en­tre­na­dor d'un equip de bàsquet de la pri­me­ra di­vi­sió. Ara ha d'en­tre­nar un equip for­mat per per­so­nes amb dis­ca­pa­ci­tat in­tel·lec­tu­al.

►CARAS

De Ag­nès Var­da i JR . Ap­ta. Fran­ça. 2017. DO­CU­MEN­TAL. 89 min. La di­rec­to­ra Ag­nès Var­da i el jo­ve fo­tò­graf i ar­tis­ta grà­fic ur­bà JR re­cor­ren amb una fur­go­ne­ta di­ver­sos llocs de la Fran­ça ru­ral.

►CARM★N

De Arant­xa Ec­he­var­ria. Amb Zai­ra Ro­me­ro i Rosy Ro­drí­guez. 12 Anys. Es­pa­nya. 2018. DRA­MA. 105 min. La Carmen és una ado­les­cent gi­ta­na que viu a l'ex­tra­ra­di de Ma­drid. Com al­tres gi­ta­nes, es­tà des­ti­na­da a viu­re una vi­da que es re­pe­teix ge­ne­ra­ció re­re ge­ne­ra­ció.

►C☰RISTOP☰★R

De Marc Fors­ter. Amb Ewan McG­re­gor i Hay­ley Atwell. Ap­ta. Es­tats Units. 2018. AVEN­TU­RA. 104 min. Un pa­re de fa­mí­lia de clas­se tre­ba­lla­do­ra, Ch­ris­top­her Ro­bin, es tro­ba amb el seu amic de la in­fàn­cia Win­nie-the-Po­oh. ►CLI­MAX.

De Gas­par Noé. Amb So­fia Bou­te­lla i Ro­main Gui­ller­mic. 18 Anys. Fran­ça. 2018. THRI­LLER. 95 min. Uns jo­ves ba­lla­rins ce­le­bren una fes­ta en la qual avi­at una bo­ge­ria es­tra­nya els atra­pa to­ta la nit. ►COLD

De Pawel Paw­likowski. Amb Jo­an­na Ku­lig i To­masz Kot. 12 Anys. Po­lò­nia, Fran­ça, Reg­ne Unit. 2018. DRA­MA ROMÀNTIC. 89 min. Un ho­me i una do­na vi­uen una apas­si­o­na­da his­tò­ria d'amor en­tre les ru­ï­nes de la Po­lò­nia de post­guer­ra.

E►★L De Ro­bert Schwentke. Amb Max Hu­bac­her i Mi­lan Pesc­hel. 16 Anys. Ale­ma­nya. 2017. DRA­MA BÈL·LIC. 118 min. De­s­es­pe­rat, fa­mo­lenc i mort de fred, des­prés de se­pa­rar-se del seu es­ca­mot, el sol­dat ras Wi­lli He­rold tro­ba un uni­for­me de ca­pi­tà i de­ci­deix can­vi­ar la se­va iden­ti­tat.

►★L

De John Cur­ran. Amb Ja­son Clarke i Ka­te Ma­ra. 12 Anys. Es­tats Units, Su­è­cia. 2017. DRA­MA HISTÒRIC. 107 min. El se­na­dor Ted Ken­nedy aban­do­na una fes­ta acom­pa­nyat de Mary Jo Ko­pech­ne, una an­ti­ga se­cre­tà­ria del seu ger­mà. El Ted, que ha be­gut, es des­cui­da men­tre con­du­eix i té un ac­ci­dent. De Carlos Otey­za. ►★L

De Ro­bert Wi­e­ne. Amb Wer­ner Krauss i Con­rad Veidt. 13 Anys. Ale­ma­nya. 1920. THRI­LLER. 85 min. A Hols­tenwall, si­tu­a­da al nord d'Ale­ma­nya, apa­reix de sob­te una fi­ra am­bu­lant i el Fran­cis con­venç el seu amic Alan, es­tu­di­ant, per­què va­gi a veu­re-la amb ell.

►★L

De Ken­ji Mi­zo­guc­hi. Amb Ki­nuyo Ta­naka i Yos­hi­aki Ha­naya­gi. 16 Anys. Ja­pó. 1954. DRA­MA. 124 min. A la fi de l'era He­ian al se­gle XII, el go­ver­na­dor d'un po­ble és en­vi­at a l'exi­li. Tot i que la se­va fa­mí­lia vol anar-hi amb ell, cap dels seus mem­bres pot acom­pa­nyar-lo.

►★L

De Wim Wen­ders. Ap­ta. Ità­lia, Su­ïs­sa, Fran­ça, Ale­ma­nya. 2018. DO­CU­MEN­TAL. 96 min. El 13 de març de 2013, el car­de­nal de Bu­e­nos Ai­res Jor­ge Ma­rio Ber­go­glio va es­de­ve­nir el pon­tí­fex nú­me­ro 266 de l'Es­glé­sia Ca­tò­li­ca. Es trac­ta del pri­mer pa­pa pro­ce­dent d'Amè­ri­ca del Sud.

►★L

De Carlos Otey­za. 12 Anys. Ve­ne­çu­e­la. 2018. DO­CU­MEN­TAL. 86 min. El do­cu­men­tal plan­te­ja des­mun­tar els hà­bils me­ca­nis­mes del po­der au­to­ri­ta­ri del go­vern ini­ci­at per Hu­go Chá­vez i con­ti­nu­at per Ni­colás Ma­du­ro.

►★L

De Ro­dri­go So­ro­goyen. Amb An­to­nio de la Tor­re i Jo­sep Maria Pou. 12 Anys. Es­pa­nya. 2018. DRA­MA. 131 min. El Ma­nu­el, un in­flu­ent vi­ce­se­cre­ta­ri au­to­nò­mic que ho té tot a fa­vor per fer el salt a la po­lí­ti­ca na­ci­o­nal, ob­ser­va com la se­va vi­da per­fec­ta s'en­fon­sa a par­tir d'unes fil­tra­ci­ons. ►★L

De Ofir Raul Grai­zer. Amb Zo­har Sh­trauss i Sa­rah Ad­ler. 7 Anys. Ale­ma­nya, Is­ra­el. 2017. DRA­MA. 104 min. El Tho­mas, un pas­tis­ser amb for­ça ta­lent de Berlín, man­té un ro­manç amb l'Oren, un jo­ve is­ra­e­lià que vi­si­ta amb fre­qüèn­cia la ciu­tat per ne­go­cis.

►★L

De Paul Sch­ra­der. Amb Et­han Hawke i Aman­da Sey­fri­ed. 16 Anys. Es­tats Units. 2017. THRI­LLER. 108 min. Ernst To­ller és un rec­tor so­li­ta­ri d'una pe­ti­ta es­glé­sia a l'es­tat de No­va York. Qu­an una fe­li­gre­sa li de­ma­na que acon­se­lli al seu ma­rit, el To­ller se sub­mer­geix en el seu tur­men­tat pas­sat. ►★L

De Iram Haq. Amb Maria Mozh­dah i Adil Hus­sain. 16 Anys. Ale­ma­nya, No­ru­e­ga, Su­è­cia. 2017. DRA­MA. 106 min. La Nis­ha és una no­ia de set­ze anys que té una do­ble vi­da. A ca­sa és una per­fec­ta jo­ve pakis­ta­ne­sa, però amb els seus amics es trans­for­ma en una ado­les­cent no­ru­e­ga com les al­tres.

►★NAMORADO

De Da­ni­el Au­te­uil. Amb Da­ni­el Au­te­uil i Adriana Ugar­te. 7 Anys. Fran­ça. 2018. COMÈDIA. 86 min. El Da­ni­el es tro­ba amb el seu amic Pa­trick, a qui no ve­ia des de fa molt de temps i el con­vi­da a so­par a ca­sa se­va. El seu amic Pa­trick ar­ri­ba acom­pa­nyat de la se­va no­va xi­co­ta.

►★N

De Do­mi­nic Co­oke. Amb Sa­oir­se Ro­nan i Billy How­le. 7 Anys. Reg­ne Unit. 2017. DRA­MA. 110 min. An­gla­ter­ra, 1962. La Flo­ren­ce i l'Edward te­nen poc més de 20 anys. In­no­cents i en­a­mo­rats, els jo­ves es ca­sen i pas­sen la se­va pri­me­ra nit de no­ces en un ho­tel.

►★X-MAC☰INA.

De Alex Gar­land. Amb Os­car Isa­ac i Domh­nall Gle­e­son. 12 Anys. Reg­ne Unit. 2015. THRI­LLER. 108 min. Un pro­gra­ma­dor de 24 anys participa en un ex­pe­ri­ment d'in­tel·ligència artificial.

F►FIRST De Da­mi­en Cha­ze­lle. Amb Ryan Gos­ling i Ja­son Clarke. 7 Anys. Es­tats Units. 2018. DRA­MA. 141 min. Cen­tra­da en Neil Arms­trong, aques­ta pel·lí­cu­la nar­ra la fas­ci­nant his­tò­ria de la mis­sió de la NASA que va por­tar el pri­mer ho­me a la llu­na.

G► De Edo­uard De­luc. Amb Vin­cent Cas­sel i Tu­heï Adams. 12 Anys. Fran­ça. 2017. DRA­MA. 102 min. Paul Gau­guin se'n va a Ta­hi­tí. Vol tro­bar una no­va for­ma de pin­tar, com a ho­me lliu­re.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.