Ele­na Fu­ri­a­se fa àvia Lo­li­ta

El Periódico de Catalunya [Català] - - Extra -

Ele­na Fu­ri­a­se, la fi­lla de Lo­li­ta Flo­res i de Gui­ller­mo Fu­ri­a­se, ha anun­ci­at a Ins­ta­gram l’ar­ri­ba­da del fill que ha tin­gut amb la se­va pa­re­lla, el mú­sic Gon­za­lo Si­er­ra, un nen que han ano­me­nat Noah, que ha pe­sat 2,8 qui­los i que va néi­xer di­ven­dres pas­sat de part na­tu­ral. «¡Ple d’amor i de pau! ¡Grà­ci­es a tots pels vos­tres mis­sat­ges! ¡Es­tem con­tents i ja som 3...!», ha es­crit l’ac­triu. Des­prés de pocs mi­nuts de conèi­xer-se la fe­liç no­tí­cia, Lo­li­ta ha afe­git: «Ja soc àvia d’un nen pre­ci­ós. Grà­ci­es cel, a la Ma­re de Déu del Pi­lar i a la me­va cas­ta i a la del meu gen­dre. Olé, ja soc àvia».

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.