La po­li­cia de­té ‘Ken’ pel seu as­pec­te

El Periódico de Catalunya [Català] - - Extra -

Agents de la po­li­cia de Berlín van de­te­nir el bra­si­ler Ro­dri­go Al­ves, cone­gut com el Ken hu­mà, men­tre gra­va­va imat­ges per al Gran her­ma­no alemany. Al­ves s’ha ope­rat unes 50 ve­ga­des (i gas­tat més de 600.000 eu­ros) per as­sem­blar-se al cè­le­bre nò­vio de Bar­bie. «Han des­co­bert que no sem­blo la ma­tei­xa per­so­na que apa­reix a la fo­to del do­cu­ment d’iden­ti­tat. Ara he d’acu­dir a l’am­bai­xa­da per ob­te­nir nous do­cu­ments o no po­dré tor­nar a Lon­dres», ha re­la­tat el col·la­bo­ra­dor de te­le­vi­sió i in­flu­en­cer des­prés de l’in­ci­dent.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.