«O re­fe­rèn­dum o co­ca­ï­na»

El Periódico de Catalunya [Català] - - Programació Tv - FERRAN Mo­ne­gal

Aques­ta fra­se és de To­ni So­ler (Es­tà pas­sant, TV3). Ana­lit­zant amb sar­cas­me la reu­nió que van man­te­nir, di­jous a l’es­ta­ció de Sants, El­sa Ar­ta­di i Carmen Cal­vo, de­ia: «A l’es­ta­ció de Sants nor­mal­ment es que­da per acon­se­guir co­se­tes il·le­gals. O si­gui que Ar­ta­di hau­rà sor­tit d’allà o amb un re­fe­rèn­dum, o amb 10 grams de co­ca». I en aquell pla­tó, i a ca­sa, ens re- bol­cà­vem per ter­ra. ¡Ah! És il·lus- tra­tiu com­pa­rar Es­tà pas­sant amb el ser­mó que a la ma­tei­xa ca­de­na eme­ten im­me­di­a­ta­ment abans, o si­gui, Aló Wa­ter­loo (Ho­la Ra­ho­la). Aquest es­pai pre­vi es ba­sa en la doc- tri­na. Se’ns alli­ço­na ca­da dia so­bre els que hem de con­si­de­rar els bons, i els que hem de con­si­de­rar els do- lents, de la pel·li. És com una ses­sió di­à­ria d’aquells exer­ci­cis es­pi­ri­tu­als a què ens sot­me­ti­en fa mig se- gle, i on pre­di­ca­dors tru- cu­lents i ex­per­tís­sims ens as­se­nya­la­ven el di­mo­ni i ens aco­llo­ni­en molt per evi­tar que cai­gués­sim en les se­ves in­fer­nals temp­ta- ci­ons. Ara, en aquest púl- pit, els sa­ta­nas­sos i be­el­ze- bubs són tots aquells que es des­vi­en de la doc­tri­na ve­ri­ta­ble que s’ir­ra- dia des d’un punt d’una pro­vín­cia va­lo­na de Bèl­gi­ca. Des del tren­ca­dís de di­marts dia 9, la pre­di­ca­do­ra ha afe­git a la llis­ta de di­mo­nis ERC. ran bo­ti­flers. I si no els vo­ten, ¡ali­ats Però amb la bo­ca pe­ti­ta. Su­au­ment. del PP!». Efec­ti­va­ment, fa­cin el que Di­mo­ni­ets no­més. ¡Ah! És una sà­via fa­cin els han de mol­dre a cops. O si­gui, es­tra­tè­gia. No si­gui que d’aquí poc te­men les se­ves al­tes pos­si­bi­li­tats ERC con­tro­li la cú­pu­la de TV-3. com a al­ter­na­ti­va de go­vern

A Es­tà pas­sant, en can­vi, la doc­tri- amb seny. na ens l’ex­pli­quen amb una conya A Po­lò­nia, pro­gra­ma tam­bé de im­men­sa. És una sa­na ma­ne­ra l’òr­bi­ta So­ler, va sor­tir aques­ta set­ma­na d’evi­tar el ma­ni­que­is­me de la ca­te- l’acre­di­ta­da ta­ro­tis­ta Su­sa­na que­si. L’al­tre dia, per exem­ple, en As­tral. Va re­bre una tru­ca­da: «Ho­la, vis­ta del pres­sing, acu­sa­ci­ons i in- soc Car­les, de Bèl­gi­ca. Vull sa­ber sults que els acò­lits wa­ter­lo­ois­tes què he de fer per­què ERC em dei­xi de JxCat es­ta­ven cla­vant a Roger vo­tar al Par­la­ment». I la vi­dent va Tor­rent, a Jo­an Tar­dà, i a to­ta la cú- treu­re du­es es­pel­mes, les va en­cen­dre, pu­la d’ERC, To­ni So­ler ens de­ia: «No i va dir: «Ai­xí et que­da­ràs: “¡a vol­dria ser a la se­va pell. Si vo­ten els dos ve­las!”». ¡Ah! Des­prés d’ai­xò, a pres­su­pos­tos de Sánc­hez, els hi di- Va­lò­nia es­tan a les fos­ques.

►►To­ni So­ler i la reu­nió Cal­vo-Ar­ta­di (TV-3).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.