En de­fen­sa del con­su­mi­dor

El Periódico de Catalunya [Català] - - Tema Del Diumenge - S. M.

La llis­ta de clatellades con­tra el Go­vern es­pa­nyol al Tri­bu­nal de Jus­tí­cia de la UE és llarg i va­ri­at. Des que va es­cla­tar la cri­si eco­nò­mi­ca fa una dè­ca­da, els jut­ges eu­ro­peus han es­me­nat la pla­na a Es­pa­nya en rei­te­ra­des oca­si­ons. Han tom­bat el cèn­tim sa­ni­ta­ri –el re­càr­rec d’un cèn­tim per li­tre de ga­so­li­na ve­nu­da per fi­nan­çar la sa­ni­tat pú­bli­ca–, i han re­but­jat el cà­non di­gi­tal dis­se­nyat pel Go­vern de Ma­ri­a­no Ra­joy, la llei con­tra el blan­queig de ca­pi­tals o la po­lí­ti­ca la­bo­ral.

Però si hi ha un àm­bit en el qual el TJUE ha ju­gat un pa­per cru­ci­al a l’ho­ra de pro­te­gir els con­su­mi­dors i des­ta­par anys d’abu­sos i atro­pe­lla­ments, i que ha obli­gat l’Exe­cu­tiu es­pa­nyol a mo­di­fi­car les nor­mes, és la le­gis­la­ció hi­po­te­cà­ria. El pri­mer gran cop va ar­ri­bar el març del 2013 amb el cas de Mo­ha­med Aziz, un mar­ro­quí re­si­dent a Ca­ta­lu­nya que un bon dia va dei­xar de pa­gar les quo­tes al banc i l’en­ti­tat va aca­bar exe­cu­tant la hi­po­te­ca.

Un jut­ge mer­can­til de Bar­ce­lo­na, Jo­sé Ma­ría Fernán­dez Sei­jóo, va de­ci­dir pre­gun­tar al Tri­bu­nal de la UE, que va sen­ten­ci­ar que el pro­cés de des­no­na­ment pre­vist en la llei es­pa­nyo­la era il·le­gal i abu­siu al vul­ne­rar el dret eu­ro­peu de pro­tec­ció del con­su­mi­dor i im­pe­dir a l’afec­tat de­fen­sar-se da­vant de clàu­su­les abu­si­ves. Va ser no­més el co­men­ça­ment. El ju­li­ol del 2014, la cort va sen­ten­ci­ar con­tra la llei d’en­ju­di­ci­a­ment ci­vil, per­què no­més per­me­tia el re­curs a les en­ti­tats ban­cà­ri­es i no als par­ti­cu­lars, i el ge­ner del 2015 van tor­nar a es­ti­rar les ore­lles a Es­pa­nya al sen­ten­ci­ar que els jut­ges sí que po­den anul·lar les clàu­su­les d’in­terès de de­mo­ra si són abu­si­ves.

CLÀU­SU­LES TER­RA L’úl­tim gran cop es va pro­duir el desem­bre del 2016, quan van ti­rar per ter­ra l’ar­gu­ment del Tri­bu­nal Su­prem i van con­clou­re que els bancs ha­vi­en de tor­nar fins a l’úl­tim eu­ro co­brat de més als afec­tats per les clàu­su­les ter­ra de­cla­ra­des abu­si­ves i no no­més des del 9 de maig del 2013. Des d’ales­ho­res, hi ha ha­gut al­gu­na es­ti­ra­da d’ore­lles més que con­fir­ma el pa­per de la cort de Lu­xem­burg com a ga­rant dels drets del con­su­mi­dor.

Un dels àm­bits amb més clatellades d’Eu­ro­pa és el de les hi­po­te­ques

DANNY CAMINAL

Con­cen­tra­ció, a la Ciu­tat de la Jus­tí­cia, con­tra les clàu­su­les ter­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.