Ma­ri­sa López-Tei­jón

Doc­to­ra

El Periódico de Catalunya [Català] - - Oppiniiónió -

★★★★

La ci­èn­cia no ha de­mos­trat cap be­ne­fi­ci que els na­dons es­col­tin me­lo­di­es clàs­si­ques men­tre són a l’úter ma­tern. No obs­tant, es co­mer­ci­a­lit­zen pro­duc­tes com el Baby­pod, un al­ta­veu in­tra­va­gi­nal, ava­lat per López-Tei­jón, ex­per­ta en fer­ti­li­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.