Car­los Jean

Pro­duc­tor i mú­sic

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

★★★★

A tra­vés d’un pro­jec­te col·la­bo­ra­tiu obert a tots els es­pa­nyols, el pro­duc­tor s’ha pro­po­sat tro­bar la can­çó per­què Es­pa­nya gua­nyi Eu­ro­vi­sió. L’ar­tis­ta com­pon­drà un te­ma bar­re­jant les di­fe­rents ide­es que re­bi.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.