Ir­res­pon­sa­bles i el punt d’ebu­lli­ció

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - EMMA Ri­ve­ro­la

El 19 de se­tem­bre, un ho­me va ser de­tin­gut per pla­ne­jar as­sas­si­nar Pe­dro Sánc­hez. Era un ti­ra­dor ex­pert. A ca­sa se­va te­nia un ar­se­nal i do­sis su­fi­ci­ents de fa­na­tis­me per in­ten­tar­ho. L’ho­me, un nos­tàl­gic fran­quis­ta, no per­do­na­va al pre­si­dent so­ci­a­lis­ta la in­ten­ció d’ex­hu­mar i treu­re del Va­lle de los Ca­í­dos les res­tes del dic­ta­dor.

El ma­teix 19 de se­tem­bre, Al­bert Ri­ve­ra car­re­ga­va con­tra Sánc­hez a Twit­ter: «Menys­prea els fun­ci­o­na­ris de l’Es­tat i con­fia en els qui han do­nat un cop d’Es­tat». Una set­ma­na més tard, rei­te­ra­ria: «Se­nyor Sánc­hez, ¿fins quan se­gui­rà atrin­xe­rat a la Mon­cloa go­ver­nant Es­pa­nya amb els qui vo­len li­qui­dar Es­pa­nya?». I l’en­de­mà: «El Go­vern d’Es­pa­nya le­gi­ti­ma els col­pis­tes com a so­cis».

En aquell mo­ment Pa­blo Ca­sa­do cre­ia veu­re una in­sur­gèn­cia a Ca­ta­lu­nya i acu­sa­va Sánc­hez de fluix. Aquell 19 de se­tem­bre, exi­gia: «Se­nyor Sánc­hez, po­si or­dre, apli­qui el 155 el temps que fa­ci fal­ta». El lí­der del PP tri­ga­ria un mes a afe­gir-se a la te­si de Ri­ve­ra: «¿No s’ado­na que és par­tí­cip i res­pon­sa­ble del cop d’Es­tat que s’es­tà per­pe­trant a Es­pa­nya?» TAM­BÉ

el 19 de se­tem­bre, la prem­sa es­cri­ta re­co­llia la com­pa­rei­xen­ça de Jo­sé Ma­ría Az­nar da­vant la co­mis­sió que in­ves­ti­ga el pre­sump­te fi­nan­ça­ment il·le­gal del PP. L’ex­pre­si­dent del Go­vern va acu­sar Gabriel Ru­fián de «col­pis­ta»; Pa­blo Igle­si­as, de ser un «pe­rill per a la de­mo­crà­cia», i EHBil­du, de ser «part d’ETA». La me­su­ra tam­poc va acom­pa­nyar Ru­fián, que va qua­li­fi­car Az­nar de «pa­drí del càr­tel»... Tot molt tem­pe­rat.

No es pot cul­par cap lí­der de­mo­crà­tic de l’ali­e­na­ció d’un llop so­li­ta­ri. Però re­vi­sar cer­tes de­cla­ra­ci­ons d’aquells di­es és deso­la­dor. En les nos­tres ins­ti­tu­ci­ons hem col·lo­cat in­cen­di­a­ris que es de­di­quen a tri­vi­a­lit­zar la po­lí­ti­ca a l’es­pe­ra de treu­re rè­dits de la cris­pa­ció I en tre­uen. Ele­var la tem­pe­ra­tu­ra so­ci­al al con­ver­tir els ad­ver­sa­ris po­lí­tics en ene­mics pe­ri­llo­sos és al­ta­ment ir­res­pon­sa­ble. El punt d’ebu­lli­ció de ca­da ciu­ta­dà és in­con­tro­la­ble.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.