¿Quins jocs ens es­pe­ren al cel?

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - JO­SEP MA­RIA Es­pi­nàs

La lec­tu­ra d'un dels meus lli­bres m'ha fet una cer­ta im­pres­sió. Una im­pres­sió que no té res a veu­re amb el fet de la qua­li­tat o la me­di­o­cri­tat del meu lli­bre. És un lli­bre que por­ta aquest tí­tol: Temps afe­git. M'ha fet una cer­ta im­pres­sió ado­nar-me que és un lli­bre que vaig es­criu­re l'any 2000 i es va pu­bli­car el 2001. I es­cric aques­tes rat­lles quan es­tem a punt d'en­trar en el 2019. Com di­ria una àvia me­va: «!Ma­re de Déu!»

La vi­da ens acom­pa­nya amb una do­si d'at­zar con­si­de­ra­ble. I, de fet, jo sem­pre he do­nat mol­ta im­por­tàn­cia a l'at­zar. Des del nai­xe­ment fins a la mort, la vi­da es­tà ju­gant amb nos­al­tres, en­ca­ra que es do­ni mol­ta im­por­tàn­cia a les nos­tres de­ci­si­ons. Era el can­tant Rai­mon, si no m'equi­vo­co, qui can­ta­va uns es­plèn­dids ver­sos es­crits pel clàs­sic poeta del se­gle XV Au­si­às March. En el mag­ní­fic te­ma Ve­les e vents, diu, par­lant de la vi­da i la mort: «A joc de daus us acom­pa­ra­ré».

Mi­lers de daus di­ver­sos ac­tu­en en les nos­tres vi­des. I no és ara, si­nó des de fa molts anys, que man­tinc el que vaig es­criu­re: em sen­to com el ju­ga­dor de la ru­le­ta que, ha­vent apos­tat mol­tes ve­ga­des, ar­ri­ba el mo­ment que s'ha gas­tat tot el que ha­via pre­vist i es tro­ba a la but­xa­ca una fit­xa obli­da­da.

PEN­SO

que he tin­gut sort, bas­tan­ta sort al llarg de la vi­da. Al jut­ge de la vi­da li de­ma­no un im­pos­si­ble, ja en sóc cons­ci­ent. Però no em sa­bria greu aca­bar em­pa­tant el par­tit amb mi ma­teix. En qual­se­vol cas, el joc no s’ha aca­bat, en­ca­ra.

En­ca­ra no he sen­tit el xiu­let de­ci­siu que in­di­ca que s’ha aca­bat el par­tit. Mai he es­tat un re­bel, però m’agra­da­ria que s’hi po­gués ju­gar a al­gu­na co­sa, allà al cel.

En­ca­ra no he sen­tit el xiu­let de­ci­siu que in­di­ca que s’ha aca­bat el par­tit

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.