Trump ‘in­fla­ma’ els de­vas­ta­dors focs que ar­ra­sen Ca­li­fòr­nia

El pre­si­dent cri­ti­ca la ges­tió de­mò­cra­ta a l’es­tat i ame­na­ça d’eli­mi­nar ajuts Al­menys 11 per­so­nes han mort men­tre les fla­mes con­ti­nu­en avan­çant

El Periódico de Catalunya [Català] - - Internacional - IDOYA NOAIN

En mo­ments de tra­gè­dia i ca­tàs­tro­fes, els Es­tats Units so­len re­bre de la pre­si­dèn­cia mos­tres de so­li­da­ri­tat, pro­me­ses d’aju­da, pa­rau­les de con­sol. No sem­pre pas­sa amb Do­nald Trump. Ahir, men­tre s’in­ten­si­fi­ca­va la llui­ta con­tra tres de­vas­ta­dors in­cen­dis a Ca­li­fòr­nia que ja han dei­xat al­menys 11 morts i ara per ara prop de 700 qui­lò­me­tres qua­drats ar­ra­sats, el man­da­ta­ri va pen­jar des de Fran­ça un mis­sat­ge a Twit­ter atri­buint la res­pon­sa­bi­li­tat dels focs i de la pèr­dua de vi­des al go­vern de l’es­tat, que és a mans de­mò­cra­tes i li­de­ra la re­sis­tèn­cia le­gis­la­ti­va i en els tri­bu­nals a po­lí­ti­ques de la se­va Ad­mi­nis­tra­ció. Tot i que di­ven­dres Trump va apro­var la de­cla­ra­ció d’emer­gèn­cia, po­sant a dis­po­si­ció de Ca­li­fòr­nia aju­da fe­de­ral, en el seu mis­sat­ge a la xar- xa so­ci­al va ame­na­çar de tan­car aques­ta ai­xe­ta.

La in­dig­na­ció amb les crí­ti­ques i ame­na­ces s’ha dei­xat sen­tir a les xar­xes so­ci­als però so­bre el ter­reny no hi ha temps de guer­res po­lí­ti­ques. Hi ha al­tres pri­o­ri­tats per als 2.000 bom­bers, els 300 agents de for­ces de l’or­dre i les au­to­ri­tats que com­pe­tei­xen per re­par­tir-se els re­cur­sos hu­mans i ma­te­ri­als per com­ba­tre els focs.

El ba­te­jat com Camp Fi­re, que cre­ma al nord de Ca­li­fòr­nia i és ja l’in­cen­di «més des­truc­tiu de la his­tò­ria mo­der­na de l’es­tat», se­gons ha cons­ta­tat el nú­me­ro dos dels bom­bers ca­li­for­ni­ans, Scott McLe­an, es­ta­va ahir con­tro­lat no­més al 20%. De mo­ment ja ha dei­xat nou morts, tot i que unes al­tres 35 per­so­nes es comp­ten com a des­a­pa­re­gu­des i ha re­du­ït a cen­dres pràc­ti­ca­ment to­ta la lo­ca­li­tat de Pa­ra­di­se, on han cre­mat en­tre el 80% i el 90% de les es­truc­tu­res re­si­den­ci­als i co­mer­ci­als, més de 6.700 en to­tal. «La ciu­tat es­tà de­vas­ta­da, tot es­tà des­tru­ït, no que­da gai­re­bé res dem­peus», va re­su­mir McLe­an. an­tic mi­li­tar va en­trar amb una pis­to­la se­mi­au­to­mà­ti­ca a un bar i va pro­vo­car una ma­tan­ça amb 12 morts.

Les au­to­ri­tats ca­li­for­ni­a­nes re­cor­den al pre­si­dent les con­se­qüèn­ci­es del can­vi cli­mà­tic

CON­DI­CI­ONS EXTREMES Els bom­bers par­len de les con­di­ci­ons més extremes que han vist mai, amb el foc al sud ali­men­tat pels in­fa­mes vents de San­ta Ana, que bu­fen secs des de Si­er­ra Ne­va­da cap a la cos­ta, la ca­lor i les con­di­ci­ons cre­a­des per anys de se­que­ra. I men­tre Trump pro­va de do­nar la cul­pa a la «pès­si­ma ges­tió dels bos­cos» les au­to­ri­tats ca­li­for­ni­a­nes res­po­nen re­cor­dant els efec­tes del can­vi cli­mà­tic, un punt en el qual els ci­en­tí­fics els do­nen la raó.

«Tens els vents de San­ta Ana a la tar­dor abans que ar­ri­bin les pri­me­res plu­ges de l’hi­vern i mol­ta gent que sem­pre crea po­ten­ci­als in­cen­dis en­ce­nent focs a pro­pò­sit o per ac­ci­dent, però dar­re­re de tot ai­xò hi ha tem­pe­ra­tu­res més cà­li­des del que hau­ri­en si­gut sen­se can­vi cli­mà­tic», li ha ex­pli­cat a The New York Ti­mes Park Wi­lli­ams, un bi­o­cli­ma­tò­leg de la Uni­ver­si­tat de Co­lúm­bia.

Ca­li­fòr­nia té re­gis­tres so­bre in­cen­dis des de 1932 i dels 10 més grans des d’ales­ho­res nou s’han pro­du­ït des del 2000, cinc des del 2010 i dos aquest any, en el qual ja han cre­mat més de 5.500 qui­lò­me­tres qua­drats, gai­re­bé igual que en tot el 2017, un dels anys de més des­truc­ció. Men­tres­tant, Trump in­sis­teix a po­sar en dub­te el can­vi cli­mà­tic i va treu­re els EUA de l’Acord de Pa­rís per com­ba­tre’l, a més de tom­bar to­tes les re­gu­la­ci­ons des­ti­na­des a pro­te­gir el me­di am­bi­ent.

AP / NOAH BERGER

El bom­ber Jo­sé Co­ro­na in­ten­ta apa­gar les fla­mes que abra­sen una ca­sa en l’in­cen­di de Camp Fi­re, al nord de Ca­li­fòr­nia.

REUTERS / ERIC THAYER

Ga­bi i Jo­nah Frank ca­mi­nen per l’au­to­pis­ta de la Cos­ta del Pa­cí­fic es­ca­pant-se de l’in­cen­di de Wo­ol­sey.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.