El PSOE, en aler­ta per evi­tar temp­ta­ci­ons re­pu­bli­ca­nes

El par­tit ad­ver­teix de les mo­ci­ons an­ti­mo­nàr­qui­ques d’IU en ajun­ta­ments Tem que al­guns dels seus qua­dros se sen­tin temp­tats d’afe­gir-se a la ini­ci­a­ti­va

El Periódico de Catalunya [Català] - - Política - JU­AN RUIZ SI­ER­RA

El PSOE tem que les temp­ta­ci­ons re­pu­bli­ca­nes en­tre els seus qua­dros, sem­pre la­tents, aflo­rin a tot Es­pa­nya. Al ca­liu de la re­so­lu­ció apro­va­da pel Par­la­ment en con­tra de Fe­lip VI (re­cor­re­gu­da pel Go­vern da­vant del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal) i d’una al­tra de poste­ri­or que va ti­rar en­da­vant a l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na, Es­quer­ra Uni­da va anun­ci­ar a fi­nals d’oc­tu­bre que pre­sen­ta­ria a tots els mu­ni­ci­pis ini­ci­a­ti­ves per exi­gir un re­fe­rèn­dum so­bre la di­rec­ció d’Es­tat. Els so­ci­a­lis­tes te­men que al­guns dels seus re­gi­dors pu­guin afe­gir-se a aques­tes mo­ci­ons, ai­xí que han en­vi­at a to­tes les agru­pa­ci­ons un es­crit, a què ha tin­gut ac­cés EL PE­RI­Ó­DI­CO, en el que dei­xen clar per què no s’ha de vo­tar a fa­vor. «No vo­lem que hi ha­gi fu­gues», as­se­nya­len en la di­rec­ció del par­tit.

El text ofe­reix qua­tre ar­gu­ments. La ini­ci­a­ti­va d’IU, que es de­ba­trà en més de mil ajun­ta­ments, no es pre­sen­ta en un bon «mo­ment», al coin­ci­dir amb una «cam­pa­nya» del «so­bi­ra­nis­me ca­ta­là con­tra la Mo­nar­quia». Tam­poc es de­ba­trà al «lloc» apro­pi­at, per­què els ajun­ta­ments no són com­pe­tents per de­ci­dir la for­ma d’Es­tat. I no és ni «ma­jo­ri­tà­ria», per­què «els es­pa­nyols apro­ven la ges­tió» del Rei, ni «vi­a­ble», ja que per po­sar fi a la Mo­nar­quia és ne­ces­sà­ria una re­for­ma agreu­ja­da de la Cons­ti­tu­ció.

No és que el PSOE de­fen­si im­pul­sar el re­pu­bli­ca­nis­me a tra­vés dels cur­sos le­gal­ment ade­quats. Al con­tra­ri. Pe­dro Sánc­hez no es mou aquí de la po­si­ció tra­di­ci­o­nal del seu par­tit. Va im­pug­nar da­vant del Cons­ti­tu­ci­o­nal la re­so­lu­ció del Par­la­ment, que con­dem­na el dis­curs de Fe­lip VI des­prés del re­fe­rèn­dum d’au­to­de- ter­mi­na­ció de l’any pas­sat i apos­ta per l’«abo­li­ció» de la Mo­nar­quia, mal­grat l’in­for­me con­tra­ri del Con­sell d’Es­tat, que va re­cor­dar a l’Exe­cu­tiu que el text de la Cam­bra ca­ta­la­na no té efec­tes ju­rí­dics. Al­ho­ra, fonts so­ci­a­lis­tes re­co­nei­xen que en un mo­ment en què ja no es dis­cu­teix qui li­de­ra l’es­quer­ra, Po­dem i IU in­ten­ten re­cu­pe­rar-se grà­ci­es a les se­ves ini­ci­a­ti­ves re­pu­bli­ca­nes, que po­den se­duir una part de l’elec­to­rat tra­di­ci­o­nal so­ci­a­lis­ta.

LA CRI­SI TER­RI­TO­RI­AL El do­cu­ment in­tern del PSOE ator­ga gran im­por­tàn­cia a la con­jun­tu­ra en la qual IU pre­sen­ta les se­ves mo­ci­ons. «Coin­ci­deix amb una cam­pa­nya del so­bi­ra­nis­me ca­ta­là que no obe­eix a una vo­lun­tat de re­ge­ne­ra­ció de­mo­crà­ti­ca, si­nó a un atac a l’Es­tat per pro­cla­mar la in­de­pen­dèn­cia. Apro­var aques­ta mo­ció se­ria en úl­ti­ma ins­tàn­cia en­for­tir la cam­pa­nya so­bi­ra­nis­ta afe­gint una cri­si po­lí­ti­ca a la cri­si ter­ri­to­ri­al i ai­xò és una co­sa que des­a­pro­va una ma­jo­ria d’elec­tors, si­guin mo­nàr­quics o re­pu­bli­cans», as­se­nya­la el text, que es pre­gun­ta què hau­ria pas­sat a la tar­dor de l’any pas­sat, du­rant el punt més àl­gid del pro­cés, si Es­pa­nya no ha­gués si­gut una Mo­nar­quia par­la­men­tà­ria. En prin­ci­pi, gens di­fe­rent, res­po­nen els so­ci­a­lis­tes. «Cal re­cor­dar que, ate­sos els greus fets que es van pro­duir a Ca­ta­lu­nya, un pre­si­dent de la Re­pú­bli­ca no hau­ria pro­nun­ci­at, ne­ces­sà­ri­a­ment, un dis­curs di­fe­rent al de Fe­lip VI», con­ti­nua l’es­crit.

El PSOE, fi­nal­ment, ani­ma a de­ba­tre un can­vi en la for­ma d’Es­tat en el Par­la­ment, i en con­cret en la co­mis­sió ter­ri­to­ri­al que es­tu­dia una hi­po­tè­ti­ca re­for­ma de la Cons­ti­tu­ció, on Units Po­dem (la qual co­sa in­clou IU) no ha vol­gut par­ti­ci­par. Tot i ai­xí, els so­ci­a­lis­tes tam­bé des­car­ten aques­ta pos­si­bi­li­tat. «No hi ha una ma­jo­ria» en el Con­grés, as­se­nya­len. «Plan­te­jar una re­for­ma del sis­te­ma po­lí­tic que no pot pros­pe­rar no­més con­du­eix a la frus­tra­ció col·lec­ti­va, com ha pas­sat a Ca­ta­lu­nya amb el pro­cés so­bi­ra­nis­ta», con­clou el do­cu­ment.

«Una re­for­ma que no pot pros­pe­rar pro­vo­ca frus­tra­ció, com a Ca­ta­lu­nya», as­se­nya­la en un do­cu­ment

DAVID CASTRO

Mi­quel Ice­ta, en l’ac­te del PSOE d’ahir.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.