La vi­ven­da, una mi­na per als im­pos­tos

Es­pa­nya és a la fran­ja al­ta de la UE pel que fa al pes de les càr­re­gues lli­ga­des al maó En la vi­da d’una ope­ra­ció immobiliària es pot pa­gar l’AJD fins en set oca­si­ons

El Periódico de Catalunya [Català] - - Panorama | Economia - AGUSTÍ SA­LA

La vi­ven­da, a més d’un dret cons­ti­tu­ci­o­nal, és una mi­na de la qual es no­drei­xen les di­fe­rents ad­mi­nis­tra­ci­ons a tra­vés de fi­gu­res tri­bu­tà­ri­es que re­ca­uen tant so­bre la pro­pi­e­tat com so­bre el llo­guer. En­tre tots aquests tri­buts es tro­ba el que gra­va els ac­tes ju­rí­dics do­cu­men­tats (AJD), que el Go­vern cen­tral ha obli­gat els bancs a pa­gar a tra­vés de de­cret, per neu­tra­lit­zar la de­ci­sió del Tri­bu­nal Su­prem, que, en una ac­ció sen­se pre­ce­dents, va es­me­nar la se­va prò­pia de­ci­sió i va sen­ten­ci­ar en con­tra dels con­su­mi­dors per 15 vots a 13 di­marts pas­sat. Són uns 2.000 mi­li­ons anu­als que re­cap­ten les au­to­no­mi­es, el fi­nan­ça­ment de les quals tor­na a po­sar-se so­bre la tau­la a l’es­tar molt lli­ga­da al maó.

Aquest gra­va­men és no­més una de les po­tes en què es re­col­za la fis­ca­li­tat de la vi­ven­da, un dels ac­tius més sub­jec­tes a tri­bu­ta­ció, amb al­tres càr­recs com l’im­post de trans­mis­si­ons pa­tri­mo­ni­als (ITP), tam­bé au­to­nò­mic; l’IVA (si és vi­ven­da no­va), per a l’Es­tat; ai­xí com tri­buts mu­ni­ci­pals com l’IBI i la plus­và­lua, qües­ti­o­na­da pels tri­bu­nals quan no hi ha un guany pa­tri­mo­ni­al re­al, i els ren­di­ments en l’IRPF, que és es­ta­tal, ai­xí com els gra­và­mens au­to­nò­mics de pa­tri­mo­ni o suc­ces­si­ons i do­na­ci­ons.

Per a un pro­mo­tor im­mo­bi­li­a­ri, els im­pos­tos po­den su­po­sar fins al 21% del desem­bor­sa­ment to­tal, i per a un par­ti­cu­lar que ad­qui­reix una vi­ven­da, fins al 17%, se­gons un estudi so­bre els cos­tos vin­cu­lats als im­mo­bles efec­tu­at pel Re­gis­tre d’Eco­no­mis­tes As­ses­sors Fis­cals (REAF). Al­tres anà­li­sis si­tu­en els cos­tos fis­cals i la res­ta, com el no­ta­ri, el re­gis­tre i la ges­to­ria, en­tre el 8% i el 13% de l’im­port de l’im­mo­ble per a un par­ti­cu­lar, tot i que en co­mu­ni­tats au­tò­no­mes amb gra­và­mens per als AJD i l’ITP més alts, com Ca­ta­lu­nya, Galícia i la Co­mu­ni­tat Va­len­ci­a­na, po­den as­so­lir el 15%.

Es­pa­nya se si­tua a la fran­ja al­ta pel que fa al pes de la tri­bu­ta­ció re­la­ci­o­na­da amb els im­mo­bles, si­gui via pro­pi­e­tat o via llo­guer, a la Unió Eu­ro­pea (UE). Un estudi de la Co­mis­sió Eu­ro­pea des­ta­ca les di­fe­rèn­ci­es sig­ni­fi­ca­ti­ves en­tre es­tats mem­bres. Els ca­sos de més pes es tro­ben a Fran­ça, amb el 3,3% del pro­duc­te in­te­ri­or brut (PIB); el Reg­ne Unit (3,1%), i Grè­cia (2,8%). Es­pa­nya se si­tua a l’en­torn del 2,6%, amb da­des del 2016, les úl­ti­mes dis­po­ni­bles en la com­pa­ra­ció in­ter­na­ci­o­nal. vi­da

FER­RAN NADEU

Cons­truc­ció d’un edi­fi­ci de vi­ven­des al cos­tat del Fò­rum, a Bar­ce­lo­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.