Els gra­và­mens po­den ser

El Periódico de Catalunya [Català] - - Panorama | Economia -

en set oca­si­ons en la d’una ope­ra­ció immobiliària, que va des de la com­pra del sòl amb un prés­tec per part del pro­mo­tor fins a la subs­crip­ció de la hi­po­te­ca per part del par­ti­cu­lar o em­pre­sa.

Es trac­ta d’un gra­va­men que, se­gons el REAF i el Con­sell de Col·le­gis d’Eco­no­mis­tes d’Es­pa­nya, pre­si­dit per Va­len­tí Pich, «no té sen­tit». De fet, els im­mo­bles ja es­tan gra­vats per l’IVA (si són nous) o per l’im­post de trans­mis­si­ons pa­tri­mo­ni­als, quan són de se­go­na mà (un al­tre im­post ce­dit a les au­to­no­mi­es), ex­pli­ca Joan Pons, de Link­ser­vi­ces.

de fins al 21% del to­tal per a un pro­mo­tor

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.