¿Pa­ti­nets elèc­trics tam­bé a la car­re­te­ra?

El món de la mo­bi­li­tat res­pon di­vi­dit da­vant la de­man­da men­tre la DGT man­té el ve­to Els ‘pa­ti­na­dors a mo­tor’ cre­uen que han de te­nir els ma­tei­xos drets i deu­res que les bi­ci­cle­tes

El Periódico de Catalunya [Català] - - Portada - MA­NU­EL VILASERÓ

Da­vant de la pre­gun­ta, «¿Creus que hem d’au­to­rit­zar els pa­ti­nets elèc­trics a cir­cu­lar tam­bé per les car­re­te­res?, el pri­mer im­puls et por­ta a dir que no. Cos­ta pen­sar en car­re­te­res ple­nes d’aquests en­ginys cir­cu­lant al cos­tat de ca­mi­ons des­prés dels pro­ble­mes que es­tà cre­ant la se­va in­va­sió des­con­tro­la­da a les ciu­tats. Con­sul­ta­des les en­ti­tats més re­pre­sen­ta­ti­ves del món de la mo­bi­li­tat, l’opi­nió can­via. Al­guns s’hi opo­sen so­bre­tot per ra­ons de se­gu­re­tat, però d’al­tres són par­ti­da­ris d’un sí con­di­ci­o­nat. El de­bat no és un brin­dis al sol. La sol·li­ci­tud de po­der tran­si­tar per la car­re­te­res l’han for­mu­lat els pa­ti­na­dors agru­pats en l’As­so­ci­a­ció d’Usu­a­ris de Ve­hi­cles de Mo­bi­li­tat Per­so­nal (AUVMP) da­vant de la Di­rec­ció Ge­ne­ral de Tràn­sit (DGT). El seu pre­si­dent, el ma­dri­leny Ju­an Jiménez, afir­ma que el pa­ti­net pro­pul­sat per una ba­te­ria hau­ria de re­bre el ma­teix trac­te, «els ma­tei­xos drets i deu­res», que les bi­ci­cle­tes, que ca­da ve­ga­da més so­vint in­cor­po­ren tam­bé un su­port elèc­tric.

Des del punt de vis­ta de la se­gu­re­tat, creu que aquest ti­pus de ve­hi­cles són mi­llors fins i tot que les bi­ci­cle­tes, al ser més a prop del ter­ra i amb els peus desen­gan­xats d’un pe­dal. «Tens més capa­ci­tat de re­ac­ció», as­se­gu­ra. Fa 10 anys que ell mun­ta en to­ta me­na de pa­ti­nets au­to­pro­pul­sats i la cai­gu­da més du­ra la va pa­tir en una bi­ci­cle­ta.

Jo, que visc en una ur­ba­nit­za­ció dels afo­res de Ma­drid, no puc aga­far­lo per anar a com­prar el pa al po­ble, que és a dos qui­lò­me­tres, mal­grat que por­to casc, llums fins i tot de fre i ar­mi­lla re­flec­to­ra, la­men­ta. Sem­bla que, com a mí­nim per efec­tu­ar tra­jec­tes curts, no hi hau­ria d’ha­ver in­con­ve­ni­ent. Jiménez dis­po­sa d’un va­ri­at nom­bre de mo­dels, en­tre ells un de més adap­tat per cir­cu­lar per ru­tes in­terur­ba­nes, amb la ro­da de da­vant molt gros­sa (ve­geu fo­to), però si ara els treu a pas­se­jar per qual­se­vol car­re­te­ra s’ar­ris­ca a re­bre una mul­ta.

DGT: PEN­DENTS DE LA CLAS­SI­FI­CA­CIÓ DELS VE­HI­CLES

Aquests i al­tres ar­gu­ments ha po­sat la se­va en­ti­tat so­bre la tau­la de la DGT, que ara per ara no pen­sa pro­nun­ci­ar-se en aquest sen­tit, man­te­nint l’ac­tu­al pro­hi­bi­ció. La tas­ca que s’ha mar­cat aquest or­ga­nis­me en pri­mer lloc és clas­si­fi­car aquests ve­hi­cles en di­fe­rents ti­pus, se­gons la ve­lo­ci­tat mà­xi­ma, la po­tèn­cia i al­tres ca­rac­te­rís­ti­ques, se­gons ex­pli­ca la sub­di­rec­to­ra de Ve­hi­cles de la DGT, Su­sa­na Gó­mez. Una ve­ga­da en­tri en vi­gor aques­ta no­va clas­si­fi­ca­ció, en el ter­mi­ni d’uns sis me­sos, se­rà el mo­ment de plan­te­jar-se si es do­na llum ver­da per­què al­guns dels mo­dels sur­tin de l’àm­bit ur­bà. «No po­dem de­ci­dir per on po­den cir­cu­lar sen­se sa­ber pri­mer de quin ti­pus de ve­hi­cles es­tem par­lant», va con­clou­re la sub­di­rec­to­ra.

RACC: MÉS INCONVENIENTS QUE AVAN­TAT­GES

Per la se­va ban­da, els au­to­mo­bi­lis­tes es­tan di­vi­dits. Llu­ís Pu­er­to, director tèc­nic de la Fun­da­ció RACC (Re­ial Au­to­mò­bil Club de Ca­ta­lu­nya), creu que «no se­ria una bo­na idea» au­to­rit­zar la cir­cu­la­ció de pa­ti­nets fo­ra de les ciu­tats. «Allà no te­nen sen­tit per­què no ate­nen cap ne­ces­si­tat de mo­bi­li­tat, però en can­vi com­por­ten uns ris­cos su­pe­ri­ors», as­se­nya­la. Amb la ve­lo­ci­tat mà­xi­ma de 2530 km/h que s’es­ta­bli­rà, in­ter­fe­ri­ri­en en el tràn­sit ro­dat, men­tre que la po­ca es­ta­bi­li­tat i l’es­càs aga­fa­ment de les ro­des en pi­sos molls que els ca­rac­te­rit­za els con­ver­teix en molt vul­ne­ra­bles. Els inconvenients su­peren els avan­tat­ges, en re­sum, se­gons el club d’au­to­mo­bi­lis­tes, amb seu a Bar­ce­lo­na.

RACE: UNA RE­A­LI­TAT DA­VANT LA QUAL S’HAN DE PREN­DRE ME­SU­RES Des del RACE (Re­ial Au­to­mò­bil Club d’Es­pa­nya), es veu des d’una al­tra òp­ti­ca. El seu por­ta­veu, An­to­nio Lu­cas, creu que l’ús dels pa­ti­nets tam­bé en vi­es in­terur­ba­nes se­rà una re­a­li­tat a la qual cal­drà acos­tu­mar­se, però abans s’han de pren­dre me­su­res de pro­tec­ció. «Si els vi­a­nants i els ci­clis­tes ja es­tan au­to­rit­zats a cir­cu­lar per les car­re­te­res, els pa­ti­nets se­gu­ra­ment tam­bé aca­ba­ran uti­lit­zant aques­tes vi­es», ad­ver­teix, i afe­geix que el que és im­por­tant se­ria in­ci­dir en la for­ma­ció, la cons­ci­en­ci­a­ció, l’equi­pa­ment de se­gu­re­tat que han de por­tar i l’ade­qua­ció d’unes in­fra­es­truc­tu­res que es­tan dis­se­nya­des per a la cir­cu­la­ció de ve­hi­cles, de ma­ne­ra que els se­pa­ri i pro­te­gei­xi de la zo­na de tràn­sit. «El més im­por­tant ha de ser la re­cer­ca de la se­gu­re­tat de tots els usu­a­ris, i no in­clou­re més ris­cos d’ac­ci­dents a la via», opi­na. ►FUN­DA­CIÓ PONS: IN­TE­GRA­CIÓ EN LA RU­TA

Ra­món Le­des­ma, as­ses­sor de Pons Se­gu­ri­dad Vi­al i ex­di­rec­tor de Nor­ma­ti­va de la DGT, és clar par­ti­da­ri d’in­te­grar les no­ves for­mes de mo­bi­li­tat tam­bé a la car­re­te­ra. «S’ha de ten­dir

Tràn­sit de­mo­ra

la pre­sa de

de­ci­si­ons i cor­re el risc que la re­a­li­tat des­bor­di la le­gis­la­ció

a igua­lar les nor­mes per als pa­ti­nets amb les que re­gei­xen per a la bi­ci­cle­ta (casc, edat mí­ni­ma, llums)», as­se­nya­la, i ad­ver­teix que «en ge­ne­ral aques­tes as­so­ci­a­ci­ons no de­ma­nen res es­trany. No de­ma­na­ran una co­sa que els po­si en risc, i les se­ves ide­es so­len anar per da­vant de les de l’Ad­mi­nis­tra­ció», ad­ver­teix. CI­CLIS­TES: DI­VI­SIÓ D’OPINIONS ¿I què en di­uen els ci­clis­tes? Tam­bé es­tan di­vi­dits. La ma­jo­ria d’as­so­ci­a­ci­ons ve­uen amb bons ulls l’ar­ri­ba­da d’aquests nous com­panys als seus car­rils bi­ci, fins al punt que l’en­ti­tat que pre­si­deix Ju­an Gi­mé­nez for­ma part de la Co­or­di­na­do­ra Ci­clis­ta de Ma­drid. Però Con Bi­ci, una de les més im­por­tants, creu que s’es­tan con­fo­nent els ter­mes. «Els pa­ti­nets són ve­hi­cles de mo­tor i hau­ri­en de ser trac­tats com a tal. Els car­rils bi­ci són per a la mo­bi­li­tat activa, la que fo­men­ta la sa­lut», ad­ver­teix. I afir­ma que si són ve­hi­cles de mo­tor que no po­den anar per la cal­ça­da a les ciu­tats (ai­xí ho han es­ta­blert les no­ves or­de­nan­ces de Ma­drid i Bar­ce­lo­na) «tam­poc han de cir­cu­lar per les car­re­te­res», ex­pli­ca Ri­car­do Mar­ques, re­pre­sen­tant a Es­pa­nya de la Fe­de­ra­ció Eu­ro­pea de Ci­clis­tes (ECF).

Ro­ger de la Pri­ma­ve­ra, el bar­ce­lo­ní que pre­si­deix l’As­so­ci­a­ció d’Usu­a­ris per a la Mo­bi­li­tat Per­so­nal (AUMP) de Ca­ta­lu­nya, opi­na que aquest ti­pus d’ar­gu­ment ens por­ta a «una dis­cus­sió ab­sur­da». «Jo em des­pla­ço, no fa­ré sa­lut, és un sis­te­ma de mo­bi­li­tat sos­te­ni­ble i punt», afir­ma. Creu que la ma­jo­ria de ci­clis­tes ho en­te­nen. No­més una ve­ga­da ha to­pat amb un que li va re­treu­re ser «un gan­dul».

La se­va opi­nió és que els pa­ti­nets s’hau­ri­en d’au­to­rit­zar no­més en car­re­te­res on la ve­lo­ci­tat si­gui li­mi­ta­da a 50 o 60 km/h, una co­sa que sem­bla molt as­se­nya­da. La DGT no té fà­cil pren­dre una de­ci­sió, però en qual­se­vol cas no sem­bla pru­dent de­mo­rar­la ni es­pe­rar que hi ha­gi ac­ci­dents per pren­dre me­su­res, no si­gui que la re­a­li­tat des­bor­di una ve­ga­da la le­gis­la­ció, com ha pas­sat a les ciu­tats.

JO­SÉ LUIS RO­CA

Ju­an Jiménez es des­pla­ça amb el seu pa­ti­net elèc­tric,

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.