Els pri­mers dos morts

Du­es per­so­nes han mort a Sa­ba­dell i Ba­da­joz a bord de pa­ti­nets Un do­cu­men­tal de Netflix ex­pli­ca com a Los An­ge­les els vi­a­nants llan­cen al mar els apa­rells que fan no­sa

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat - M. V.

La ir­rup­ció des­con­tro­la­da dels pa­ti­nets elèc­trics a les grans ciu­tats es­pa­nyo­les ja ha por­tat Bar­ce­lo­na, Ma­drid, Va­lèn­cia i al­tres mu­ni­ci­pis a dic­tar nor­ma­ti­ves que bà­si­ca­ment cir­cums­cri­uen el seu ús als car­rils bi­ci i als ano­me­nats car­rers 30, ex­clo­ent-los de les cal­ça­des i les vo­re­res, però s’ha de veu­re si són capa­ços d’acon­se­guir que les no­ves lleis es com­plei­xin.

De mo­ment les no­tí­ci­es ne­ga­ti­ves s’acu­mu­len. En la pri­me­ra es­ta­dís­ti­ca de la se­va in­ci­dèn­cia en la se­gu­re­tat del tràn­sit, la Po­li­cia Mu­ni­ci­pal de Ma­drid va in­for­mar que en­tre fi­nals de juny i prin­ci­pis de no­vem­bre ha re­gis­trat 22 ac­ci­dents amb aquests ve­hi­cles. D’aquests 22 ac­ci­dents, vuit van ser atro­pe­lla­ments a vi­a­nants a les vo­re­res dels car­rers de Ma­drid i la res­ta, con­tra­temps on van re­sul­tar fe­rits els con­duc­tors dels ar­te­fac­tes. Com a con­se­qüèn­cia d’ai­xò s’han pro­du­ït 18 fe­rits de ca­ràc­ter lleu i dos de greus, un d’ells un me­nor de set anys, al parc d’El Re­ti­ro. En el con­junt d’Es­pa­nya ja es comp­ta­bi­lit­zen dos morts, una do­na a Sa­ba­dell i un nen de cinc anys atro­pe­llat per un au­to­bús a Ba­da­joz.

Qu­ei­xes dels vi­a­nants

La mo­lès­ti­es que cau­sen als vi­a­nants han pro­vo­cat la quei­xa de les per­so­nes amb mo­bi­li­tat re­du­ï­da que han pre­sen­tat da­vant del De­fen­sor del Po­ble a tra­vés del Co­mi­tè Es­pa­nyol de Re­pre­sen­tants de Per­so­nes amb Dis­ca­pa­ci­tat (CERMI). A Ma­drid fins i tot s’ha cre­at un grup con­nec­tat per Twit­ter au­to­a­no­me­nat La lli­ga dels apar­ti­nets, per­so­nes que es de­di­quen a treu­re els ve­hi­cles de la vo­re­ra els usu­a­ris dels quals dei­xen a tot ar­reu de qual­se­vol ma­ne­ra.

Els apar­ti­nets han re­sul­tat molt ci­vi­lit­zats. In­di­quen on s’han de di­po­si­tar els pa­ti­nets que des­tor­ben per dei­xar-los apar­cats cor­rec­ta­ment. Una ac­ti­tud en­ca­ra molt allu­nya­da del que va pas­sar a la ciu­tat nord-ame­ri­ca­na de Los An­ge­les, en què grups or­ga­nit­zats de vi­a­nants van op­tar per des­tros­sar, ti­rar al mar i als con­te­ni­dors d’es­com­bra­ri­es els mo­les­tos apa­rells. Aques­ta imat­ge d’un munt de pa­ti­nets amun­te­gats com mo­les­tos re­si­dus es pot veu­re en un ins­truc­tiu do­cu­men­tal pre­sen­tat per la pla­ta­for­ma Net­lix fa no­més uns di­es en la sè­rie In­ter­net i el nou pe­ri­o­dis­me.

El re­por­tat­ge, de no­més 20 mi­nuts, ex­pli­ca molt bé el nai­xe­ment d’aquest en­giny a Si­li­con Va­lley, on en poc temps es va apro­pi­ar de tots els car­rers men­tre els cre­a­dors, l’start-up Bird, om­pli­en to­tes les ciu­tats ame­ri­ca­nes d’aquests ve­hi­cles en una cal­cu­la­da es­tra­tè­gia per im­po­sar la se­va ofer­ta d’apa­rells compartits.

Re­ac­ci­ons opo­sa­des

La re­ac­ció con­trà­ria va ser tan for­ta que al­guns es­tats, com Wis­con­sin, els van pro­hi­bir to­tal­ment, men­tre que al­tres ciu­tats, com Memp­his, els van aco­llir amb en­tu­si­as­me. En aques­ta ciu­tat de Te­nes­see, que fa 10 anys es con­si­de­ra­va com la pit­jor urbs dels Es­tats Units per pa­ti­nar i anar en bi­ci, les au­to­ri­tats han ade­quat les vi­es i ve­uen els pa­ti­nets com una bene­dic­ció que re­sol els pro­ble­mes de trans­port ur­bà que te­nen.

Res gai­re di­fe­rent del que pas­sa a Eu­ro­pa. Men­tre a Ho­lan­da i Ale­ma­nya els han ve­tat ta­xa­ti­va­ment, Bèl­gi­ca no no­més els do­na su­port, si­nó que do­ta­rà les se­ves for­ces de se­gu­re­tat d’un mo­del dis­se­nyat a mi­da.

Sor­prèn la fal­ta d’una­ni­mi­tat. Ho­lan­da els pro­hi­beix i la ve­ï­na Bèl­gi­ca els ado­ra

JORDI COTRINA

A Bar­ce­lo­na i pa­ti­na­dors com­par­tei­xen car­ril bi­ci

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.