Co­lau man­té la pug­na amb les ter­ras­ses a Ciu­tat Ve­lla

El dis­tric­te con­ti­nua apli­cant re­ta­lla­des de tau­les mal­grat l’acord a ni­vell de ciu­tat El gre­mi cri­ti­ca que se se­guei­xi una lí­nia «bel·li­ge­rant» con­trà­ria al que es va acor­dar

El Periódico de Catalunya [Català] - - Portada - ER­NEST ALÓS

El mes de desem­bre pas­sat es va se­ge­llar l’acord per fi­na­lit­zar la guer­ra de les ter­ras­ses. L’en­fron­ta­ment en­tre l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na i el Gre­mi de Res­tau­ra­ció per l’apli­ca­ció es­tric­ta de l’or­de­nan­ça apro­va­da du­rant la le­gis­la­tu­ra de Xa­vi­er Tri­as, que obli­ga­va a re­ta­llar el nom­bre de tau­les als car­rers per fa­ci­li­tar el mo­vi­ment dels vi­a­nants, va fi­na­lit­zar amb una re­vi­sió de la nor­ma el juny pas­sat que te­ò­ri­ca­ment ha­via de per­me­tre re­cu­pe­rar al­guns cen­te­nars de pla­ces amb una in­ter­pre­ta­ció més fle­xi­ble. La va se­guir un trac­te es­pe­cí­fic per a les ter­ras­ses de la Bo­que­ria acor­dat al ju­li­ol. La tre­va s’ha man­tin­gut a to­ta la ciu­tat ex­cep­te al dis­tric­te de Ciu­tat Ve­lla, on el gre­mi ha ini­ci­at una sè­rie de mo­bi­lit­za­ci­ons des­prés de cons­ta­tar que la no­va or­de­nan­ça s’es­tà uti­lit­zant, en aquest cas, per con­ti­nu­ar re­ta­llant l’ofer­ta.

«El dis­tric­te mos­tra una ac­ti­tud ex­ces­si­va­ment bel·li­ge­rant, amb con­tí­nu­es ame­na­ces, en con­tra­dic­ció amb el pac­te, per­què la fle­xi­bi­li­tat que es va pac­tar va ser per sal­var ter­ras­ses, no per tan­car-ne més», cri­ti­ca el director del Gre­mi de Res­tau­ra­ció, Ro­ger Pa­lla­rols. «Hi ha zo­nes de la ciu­tat que són més com­ple­xes que d’al­tres. Ciu­tat Ve­lla té una den­si­tat més gran, fal­ta d’es­pai pú­blic i la con­cen­tra­ció més gran de res­tau­ra­ció de la ciu­tat», al·le­ga la re­gi­do­ra de Ciu­tat Ve­lla, Ga­la Pin.

Des­prés de la re­for­ma de l’or­de­nan­ça, el dis­tric­te ha d’ajus­tar les zo­nes de ter­ras­ses a la no­va nor­ma­ti­va i mo­di­fi­car en el ter­mi­ni de dos anys les or­de­na­ci­ons sin­gu­lars que s’ha­vi­en apro­vat en al­guns es­pais. «Vo­lem fer un plan­te­ja­ment més glo­bal de ca­da es­pai pú­blic, no no­més tau­les i ca­di­res, i re­vi­sar to­tes les si­tu­a­ci­ons en les quals hi ha con­flic­te que té a veu­re amb el des­cans ve­ï­nal, i si hi ha afec­ta­ció ve­ï­nal vet­lla­rem so­bre­tot per la sa­lut i el dret al des­cans dels ve­ïns», ad­ver­teix Pin. «On hi ha ha­gut pro­ces­sos par­ti­ci­pa­tius, els ve­ïns han dit que els prin­ci­pals pro­ble­mes que te­nen són al­tres», res­pon Pa­lla­rols.

«No no­més no s’es­tà com­plint el pro­cés de pa­ci­fi­ca­ció si­nó que, ex­cep­te a la Bo­que­ria, a Ciu­tat Ve­lla han ac­ce­le­rat el pro­cés de re­duc­ció de lli­cèn­ci­es, ins­pec­ci­ons i san­ci­ons; hi ha 20 punts a Ciu­tat Ve­lla on hi ha al­gun ti­pus d’ame­na­ça», la­men­ta el director del Gre­mi de Res­tau­ra­ció. Els més avan­çats, a la pla­ça de Ra­mon Be­ren­guer, San­ta Ma­ria del Mar i Ja­cint Ra­ven­tós. «En cap cas el pro­ble­ma d’ocu­pa­ció in­de­gu­da de l’es­pai pú­blic és el de les ter­ras­ses –pro­tes­ta Pa­lla­rols–. El sec­tor ja ha pa­tit bas­tant i les ter­ras­ses són vi­tals per a la se­va su­per­vi­vèn­cia, a més de ge­ne­rar llocs de tre­ball i im­pos­tos», afe­geix.

Les pro­tes­tes del gre­mi s’han tro­bat amb la res­pos­ta d’en­ti­tats com Ciu­tat Ve­lla No Es­tà En Ven­da, l’as­so­ci­a­ció de ve­ïns del Gò­tic, Fem Pla­ça, la FAVB, l’As­sem­blea de Bar­ris per un Tu­ris­me Sos­te­ni­ble i Car­rers per a Tot­hom, que re­but­gen «la car­ta blan­ca que exi­geix el gre­mi» en l’ús de l’es­pai pú­blic, ja que «s’han de ga­ran­tir els drets del ve­ï­nat a l’ús i gau­di dels nos­tres car­rers i pla­ces li­mi­tant-ne l’ex­plo­ta­ció eco­nò­mi­ca» i ga­ran­tint «el dret al des­cans, a l’ac­ces­si­bi­li­tat i a un me­di am­bi­ent ade­quat».

SAN­TA MA­RIA I LA BAR­CE­LO­NE­TA Els pri­mers frecs s’han pro­du­ït a la pla­ça de San­ta Ma­ria del Mar i el pas­seig de Joan de Bor­bó. A San­ta Ma­ria del Mar, la so­bre­o­cu­pa­ció de fa un temps ha do­nat pas a una no­tò­ria re­duc­ció (qua­tre ter­ras­ses de qua­tre tau­les, i una de dos) i se­gons Pa­lla­rols en­ca­ra se’n vo­len «re­duir tres i eli­mi­nar-ne dos» quan no hi ha pro­ble­ma, «ja que no­més s’es­tà ocu­pant el 10% de la pla­ça». Des­prés de la pri­me­ra ma­ni­fes­ta­ció del gre­mi en aquest en­cla­va­ment es va pro­duir una reu­nió amb la re­gi­do­ra Pin que se­gons els res­tau­ra­dors va ser bas­tant po­si­ti­va. «Es­tem amb la mà es­te­sa a fer la re­fle­xió de fons que se’ns va de­ma­nar per­què la res­tau­ra­ció tin­gui un pa­per en la mi­llo­ra de l’es­pai pú­blic», afir­ma Pa­lla­rols, que es va fe­li­ci­tar de la dis­po­si­ció mu­ni­ci­pal a re­vi­sar els seus plans per al pas­seig de Joan de Bor­bó.

La re­gi­do­ra afir­ma que en aques­ta zo­na de la Bar­ce­lo­ne­ta es pot man­te­nir «el còm­put glo­bal» de l’es­pai ocu­pat per les ter­ras­ses se­gons les lli­cèn­ci­es vi­gents, però no l’es­pai que ocu­pen efec­ti­va­ment en els ca­sos en què so­bre­pas­sen l’es­pai con­ce­dit. El dis­tric­te sí que es­tà dis­po­sat a ac­cep­tar que les ter­ras­ses se­guei­xin acos­ta­des a les fa­ça­nes, en lloc d’apli­car el seu pla ini­ci­al de des­pla­çar-les, el que hau­ria obli­gat a re­duir la capa­ci­tat dels es­ta­bli­ments «en un 25%» se­gons el gre­mi. «Sem­pre en es­pe­ra del que di­gui l’Ins­ti­tut Mu­ni­ci­pal de Dis­ca­pa­ci­tat i que els pas­sos en­tre ter­ras­sa i ter­ras­sa per ac­ce­dir als ha­bi­tat­ges si­guin prou am­ples» i que les ter­ras­ses for­min un front «li­ne­al», apun­ta la re­gi­do­ra.

Tan­ma­teix, les re­la­ci­ons es van en­ra­rir de nou des­prés d’aque­lla pri­me­ra reu­nió quan la set­ma­na pas­sa­da van ar­ri­bar no­ti­fi­ca­ci­ons per re­ta­llar el nom­bre de tau­les a la pla­ça del Bon­suc­cés. «No re­ti­ra­rem san­ci­ons per­què sí, tot i que po­dem re­vi­sar al·le­ga­ci­ons. Però si hi ha un re­que­ri­ment d’un veí per­què hi ha una ocu­pa­ció in­de­gu­da de l’es­pai no po­dem dei­xar d’ac­tu­ar i dir-li a la Gu­àr­dia Ur­ba­na que no hi va­gi», res­pon la re­gi­do­ra. En­ca­ra que les ter­ras­ses del Bon­suc­cés no han re­but no­ta de cap in­frac­ció, si­nó d’una no­va ad­ju­di­ca­ció d’es­pais més res­tric­ti­va.

La re­gi­do­ra Ga­la Pin al·le­ga

que el cen­tre his­tò­ric es­tà molt més sa­tu­rat pel tu­ris­me i la res­tau­ra­ció

La pla­ça de San­ta Ma­ria del Mar, ac­tu­al­ment amb 18 tau­les.

Ter­ras­ses ame­na­ça­des a la pla­ça del Bon­suc­cès.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.