ENCREUAT

El Periódico de Catalunya [Català] - - Passatemps -

JEP FERRET 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VERTICALS:

1

HORITZONTALS:

2 3 4 5 6 7 8 9

Vis­ti­plau de l'exa­mi­na­dor. Cor­re de bo­ca en bo­ca per Tai­làn­dia. Fu­gí en di­rec­ció a al­gun pa­ra­dís fis­cal. Som­riu­re desin­hi­bit. En té prou amb deu mi­nuts per en­du­rir-se. Una mi­ca d’oxi­gen. Se­guen l'her­ba. Mem­bres de l'ajun­ta­ment. Ca­ga­ner de fus­ta. Tra­jec­tò­ria si­nu­o­sa de bar en bar. El seu con­tin­gut aca­ba­rà xe­rin­gat. Cin­quan­ta-un ro­mans. Imi­tem un ric­tus sar­dò­nic. Ca­ra­bas­sa d'es­tu­di­ant. Dig­ne de la mà­xi­ma con­fi­an­ça. Val el que pe­sa. Tor­tu­ra­dor do­mi­ni­cal de po­llas­tres. El cis­tell de la com­pra.

En­ves­teix la po­lla­te­ra fins a dei­xar-la mal­pa­ra­da. S'ha de re­pe­tir per aga­far ai­re. Uns sos­tres per als sen­se llar. Re­vin­gu­des de les ai­gües dels rius. El cul d'en Jau­met. Crea dis­jun­ti­va. Ca­pe­lla de les llars ro­ma­nes. Co­e­ta­nis de Ma­ria Cas­ta­nya. El més ba­nyut del Ti­bet. Pe­nyo­ra hi­po­te­cà­ria. Es des­ple­ga per po­der anar vent en po­pa. Quis­so a mig ca­mí. For­ma ori­gi­nà­ria d'un mot. Co­men­ça a fer bro­ma. Una amb les qua­li­tats adi­ents. La po­pa de la ca­noa. Sen­tiu les tres vo­cals. Ex­ci­tants de pi­tu­ï­tà­ri­es.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.