EL DUB­TE QUE ES JU­GUI AVUI

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports Primera Fila Esports -

Isa­mu Ka­to va ater­rar a Bu­e­nos Ai­res amb un crit que no va tri­gar a dei­xar anar. «Ja veu­ràs, no som com els pu­tos del Ri­ver Pla­te». Ha­via vo­lat 33 ho­res. Però no li im­por­ta­va. Als 31 anys, es­ta­va a punt de com­plir el som­ni de veu­re el Bo­ca Ju­ni­ors, a la ma­tei­xa Bom­bo­ne­ra. Ima­gi­na­va un tri­omf in­a­pel·la­ble con­tra el ri­val de sem­pre i crits em­bri­a­gats de vic­tò­ria. Quan va aban­do­nar l’ae­ro­port internacional d’Ezei­za ves­tit amb la sa­mar­re­ta i la gor­re­ta bla­va i dau­ra­da dels seus amors, va tro­bar un cel tan plo­mós que no­més es­co­pia ai­gua. Mal pre­sa­gi. Ka­to ni va po­der ar­ri­bar a la pis­ta. Pel ca­mí es va as­sa­ben­tar que la pri­me­ra fi­nal de la Co­pa Li­ber­ta­do­res s’ha­via sus­pès.

El camp de joc era una pis­ci­na. El xoc que es­pe­ra­va tot el pla­ne­ta que­da­va en l’ai­re. «¿Quan es ju­ga­rà?», va ha­ver de pre­gun­tar. I li de­vi­en dir que aquest diu­men­ge, a les 16 ho­res, sem­pre que la plu­ja ho per­me­ti. Però a aque­lla ho­ra es­ta­ria em­pre­nent la tor­na­da a Tò­quio. Hi ha­via anat no­més per veu­re el par­tit aca­bat de sus­pen­dre.

Ka­to no es­ta­va sol en el seu des­con­sol. Un pa­ís sen­cer va es­pe­rar fins a l’úl­tim mi­nut un se­nyal mi­ra­cu­lós del cel que atu­rés el tem­po­ral. Amics i fa­mí­li­es s’ha­vi­en reu­nit da­vant el te­le­vi­sor sen­se fer cas dels trons i llam­pecs. El di­lu­vi ha­via es­tat anun­ci­at pel Ser­vei Me­te­o­ro­lò­gic Na­ci­o­nal des del co­men­ça­ment de set­ma­na. Però ni la Fe­de­ra­ció Ar­gen­ti­na (AFA) ni la Con­fe­de­ra­ció Sud-ame­ri­ca­na (Con­me­bol) van sem­blar ha­ver pres­tat aten­ció a les ad­ver­tèn­ci­es. Du­rant les pri­me­res ho­res de dis­sab­te es va des­en­ca­de­nar el tem­po­ral tan au­gu­rat. La zo­na ve­ï­na a l’es­ta­di, con­ti­gu a un ri­e­rol pes­ti­lent, no va tar­dar a no­tar els efec­tes de la tem­pes­ta. Tot i que a ho­res d’ara no pro­li­fe­ra la fe­tor en temps de plu­ja, es con­fir­ma­va cer­ta vi­gèn­cia d’aquell an­tic cant mali­ci­ós dels ri­ver­pla­tencs per adre­çar­se al seu ri­val his­tò­ric: «la Bo­ca es va inun­dar i a tots els del Bo­ca la mer­da els va ta­par».

TO­TA LA PLU­JA D’UN ANY Pas­sat el mig­dia, els plan­ters es van di­ri­gir no obs­tant cap a La Bom­bo­ne­ra sa­bent que era un vi­at­ge tan inú­til com el del tu­ris­ta ni­pó. La Con­me­bol man­te­nia el si­len­ci. Ch­ris­ti­an Gri­bau­do, un di­rec­tiu del Bo­ca, va pro­var d’ex­pli­car l’in­ex­pli­ca­ble so­bre la de­mo­ra a co­mu­ni­car l’evi­dent. «Ja van cau­re 95 mil·lí­me­tres so­bre el ter­reny de joc. És més que en tot l’any, que en van ser 90.» Però Gri­bau­do no te­nia au­to­rit­za­ció per dir que «la fi­nal de la fi del món» no pros­pe­ra­va.

Bo­ca Ju­ni­ors i Ri­ver Pla­te dub­ten que avui es pu­gui dis­pu­tar el su­per­clàs­sic. La pre­vi­sió me­te­o­ro­lò­gi­ca anun­cia plu­ges idèn­ti­ques a les d’ahir dis­sab­te a la ma­tei­xa ho­ra en què hi ha pre­vist el par­tit (14 ho­res, a Bu­e­nos Ai­res). L’in­for­me pre­veu mal temps fins di­marts. La gran fi­nal sem­bla male­ï­da.

JEl camp de joc es­ta­va com­ple­ta­ment ne­gat. Les tri­bu­nes, bui­des. «¿Qu­ant temps ne­ces­si­ten per ado­nar-se que el par­tit no s’ha de ju­gar? Per més dre­nat­ge de la pis­ta que fa­cin, ¿i els ac­ces­sos? ¿I la gent? ¿I el joc?», es pre­gun­ta­va el di­a­ri es­por­tiu Olé. La Bom­bo­ne­ra acos­tu­ma a ser pin­to­res­ca. Un pas obli­gat dels tu­ris­tes que vi­si­ten Bu­e­nos Ai­res. La se­va acús­ti­ca és tam­bé pe­cu­li­ar. Els par­tits «so­nen» d’una al­tra ma­ne­ra. Els ri­vals s’in­ti­mi­den. Els lo­cals s’en­gran­dei­xen da­vant dels bra­muls. Però des de fa anys se sap que la ges­pa no su­por­ta gai­re més que un rui­xat. El seu sis­te­ma de des­guàs és pre­ca­ri.

Els or­ga­nit­za­dors van pren­dre en aquest sen­tit la pit­jor de les de­ci­si­ons: ig­no­rar aquest his­to­ri­al. ¿No­més per im­pe­rí­cia? L’ex­pec­ta­ti­va global no te­nia pre­ce­dents i es ma­te­ri­a­lit­za­va ve­ient els in­gents di­ners re­buts pels drets te­le­vi­sius. Els pe­ri­o­dis­tes es­por­tius lo­cals hi coin­ci­di­en: d’ha­ver-se trac­tat d’un par­tit de la lli­ga, l’hau­ri­en sus­pès al ma­tí. Però aquest desen­llaç de la Lli­ber­ta­dors po­sa­va en joc una al­tra co­sa. Un al­tre ne­go­ci.

UN AL­TRE ESCÀNDOL La tar­da­na sus­pen­sió no va fer al­tra co­sa que es­tar en sin­to­nia amb l’ocor­re­gut amb aques­ta Co­pa Lli­ber­ta­dors: al llarg dels par­tits hi va ha­ver ju­ga­dors que van sal­tar a la ges­pa mal­grat que no po­di­en, equips san­ci­o­nats amb pèr­dua de punts, càs­tigs molt dis­cu­ti­bles, una pès­si­ma uti­lit­za­ció del VAR i, com a co­lo­fó, el di­lu­vi d’ahir dis­sab­te. Els ju­ga­dors van tor­nar als ho­tels, però als cen­te­nars de se­gui­dors pas­sats per ai­gua du­rant una vi­gí­lia inú­til nin­gú els va avi­sar que po­di­en tor­nar avui diu­men­ge. En el seu pri­mer in­for­me, la Con­me­bol va er­rar la pun­te­ria i va dir que el pri­mer par­tit de la fi­nal es dis­pu­ta­ria el 25 de no­vem­bre, és a dir, des­prés del se­gon, pre­vist per a un dia abans. Va cor­re­gir l’er­ra­ta im­me­di­a­ta­ment, però va dei­xar en l’ai­re la sen­sa­ció que tot pot can­vi­ar d’una ho­ra per a al­tra. ¿Avui, de­mà, di­marts?

Un se­gui­dor del Bo­ca Ju­ni­ors can­ta so­ta la in­ten­sa plu­ja a l’es­ta­di La Bom­bo­ne­ra, ahir, a l’es­pe­ra de no­tí­ci­es.

La ges­pa inun­da­da on s’ha­via de dis­pu­tar el su­per­clàs­sic.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.