El po­der dels lli­bres

El Periódico de Catalunya [Català] - - Espectacles - Al­bert Es­pi­no­sa

Ar­ti­cle 613. Sem­pre he cre­gut en el po­der de la lec­tu­ra. No no­més com a en­tre­te­ni­ment si­nó pel seu efec­te cu­ra­tiu per llui­tar con­tra to­ta me­na de pèrdues. No par­lo de lli­bres d’au­to­a­ju­da si­nó d’aque­lles no­vel·les que al lle­gir-les sents que et to­quen l’àni­ma i et fan des­a­pa­rèi­xer to­ta me­na de pors.

Jo es­ti­mo el lli­bre que em va aju­dar a ac­cep­tar la pèr­dua del meu pa­re o el que em va cu­rar d’una gran de­cep­ció vi­tal. Són no­vel·les que se­gu­ra­ment es van cre­ar per en­tre­te­nir o per re­la­tar el pe­ri­ple per­so­nal d’al­gú, però al lle­gir-les no­tes que con­nec­ten amb tu i et cu­ren. Jo tinc la me­va llis­ta d’aques­tes 23 no­vel·les im­pres­cin­di­bles que són gai­re­bé po­ci­ons se­cre­tes i quan veig al­gú amb un do­lor li re­co­ma­no el lli­bre que crec que l’aju­da­rà. És per ai­xò que quan l’al­tre dia em van ex­pli­car que una do­na... Val més que us ho ex­pli­qui des­prés del mi­llor de la me­va set­ma­na.

Ter­cer lloc. Su­per­na­tu­ral, cre­at per Eric Kripke. El quart epi­so­di d’aques­ta ca­tor­ze­na tem­po­ra­da tras­pua di­ver­sió i ens tor­na a la sè­rie ori­gi­nal amb to­ta la se­va es­plen­dor.

Se­gon lloc. The happy prin­ce, es­cri­ta i di­ri­gi­da per Ru­pert Eve­rett. Una bo­ni­ca im­mer­sió en els úl­tims di­es d’Os­car Wil­de que dis­fru­tes grà­ci­es a l’ex­qui­si­da ma­ne­ra que te­nen els ac­tors de re­cre­ar la re­a­li­tat.

Pri­me­ra po­si­ció. La 2 No­ti­ci­as (La 2). Con­tent per la tor­na­da d’aquest gran te­le­no­tí­ci­es que té una ma­ne­ra úni­ca de veu­re les no­tí­ci­es i ex­pli­car-nos-les amb pas­sió. ¡Llar­ga vi­da a la di­fe­rèn­cia!

I el que em van ex­pli­car l’al­tre dia és una co­sa ple­na de mà­gia. Una no­ia de 16 anys se’m va acos­tar i em va ex­pli­car que la se­va tia ha­via mort, però que que ha­via llui­tat amb fe­li­ci­tat i que li va de­ma­nar que quan la in­ci­ne­res­sin ho fes­sin en­vol­ta­da dels seus set lli­bres fa­vo­rits i que més l’ha­vi­en aju­dat. Sa­ber que un era meu em va emo­ci­o­nar tant...

És pre­ci­o­sa la idea, quan te’n vas, de fon­dre’t al cos­tat de les lle­tres que es­ti­mes. Crec que jo al seu dia fa­ré el ma­teix per­què la lec­tu­ra cu­ra i re­ge­ne­ra. ¡Bon diu­men­ge!

És pre­ci­o­sa la idea, quan te’n vas, de fon­dre’t al cos­tat de les lle­tres que més es­ti­mes

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.