AC­TI­VI­TATS

El Periódico de Catalunya [Català] - - Avui Sortim -

La vi­da del Luis can­via com­ple­ta­ment al cos­tat dels seus tres nous amics ex­tra­ter­res­tres, amb qui em­prèn una emo­ci­o­nant aven­tu­ra a la re­cer­ca de la nau que els por­ti de tor­na­da a ca­sa, més en­llà de les es­tre­lles.T. 933 487 748. Diu­men­ge a les 12 h. Ani­ma­ció. Dug, ca­ver­ní­co­la, i Hognob, sen­glar, són els pro­ta­go­nis­tes d'aques­ta no­va aven­tu­ra d'Aard­man en la qual du­es ci­vi­lit­za­ci­ons, la de l'Edat de Pe­dra i la de Bron­ze, com­pe­tei­xen per fer-se lloc en la his­tò­ria. Com? De la mi­llor ma­ne­ra que els seus an­ces­tres els van en­se­nyar: amb "el joc sa­grat". Un par­tit cri­dat a ser el més èpic de la his­tò­ria!T. 933 487 748.

Ani­ma­ció. Un dia, el Frank, un nen d'11 anys, tro­ba un mi­co al pa­ti del dar­re­re de ca­sa se­va. El mi­co es diu Monky i la se­va ar­ri­ba­da és el co­men­ça­ment d'una aven­tu­ra di­ver­ti­da i emo­ci­o­nant per a to­ta la fa­mí­lia. No obs­tant ai­xò, no tri­guen a ado­nar-se que el Monky no és un mi­co qual­se­vol, i que no va ser ca­su­a­li­tat que apa­re­gués al seu jar­dí. Un emo­ci­o­nant vi­at­ge por­ta la fa­mí­lia des de Su­è­cia fins a les sel­ves més pro­fun­des de Tai­làn­dia a la re­cer­ca de res­pos­tes.

MEU PRI­MER FES­TI­VAL DE CI­NE­MA

Barcelona, a di­fe­rents ci­ne­mes.

Fins al 25 de no­vem­bre. De l'11 al 25 de no­vem­bre, els nens i ne­nes en­tre 2 i 12 anys po­dran gau­dir, a tra­vés de les pan­ta­lles de El Meu Pri­mer Fes­ti­val, amb films d'his­tò­ri­es de su­pera­ció per­so­nal, res­pec­te, es­pe­ran­ça, so­li­da­ri­tat, hu­mor, aven­tu­res, mà­gia i amor . Es po­dran veu­re 94 pel·lí­cu­les de 21 na­ci­o­na­li­tats di­fe­rents en di­fe­rents es­pais de Barcelona, de pa­ï­sos tan di­ver­sos com Fran­ça, Rús­sia, Swa­zi­làn­dia, el Ja­pó o la Re­pú­bli­ca Txe­ca. Una se­lec­ció de pel·lí­cu­les per pen­sar i sen­tir! La mos­tra es con­so­li­da com un es­pai per a la tro­ba­da, el des­co­bri­ment, l'apre­nen­tat­ge, el di­à­leg i l'en­tre­te­ni­ment. Més in­for­ma­ció a el­meu­pri­mer­fes­ti­val.com/es.

KIDS

C/ Tor­ri­jos, 49., T. 932 387 990. Dis­sab­te i diu­men­ge a les 11.30 Ani­ma­ció. Un ie­ti jo­ve i llest es tro­ba amb una co­sa que pen­sa­va que no exis­tia, un és­ser hu­mà. La no­tí­cia de l'exis­tèn­cia dels és­sers hu­mans pro­vo­ca una com­mo­ció a la sen­zi­lla co­mu­ni­tat de ie­tis, que es pre­gun­ten qui­nes al­tres co­ses po­den exis­tir més en­llà del seu llo­ga­ret ne­vat.T. 932 387 990.

Ani­ma­ció. C/ Bé­jar, 53., T. 935 461 411. Dis­sab­te a les 17 h. i diu­men­ge a les 16,45 h. Ani­ma­ció. L'Apol·lo, un grill vi­at­ger amb un gran cor, ar­ri­ba a la ciu­tat de les bes­ti­o­les en un mo­ment en què el reg­ne es­tà ame­na­çat per la mal­va­da ves­pa Hu­guet­te, que ha se­gres­tat la rei­na, l'abe­lla Mar­ga­ri­da. El grill, amb l'aju­da d'una abe­lla i un poll molt di­ver­tit, em­pre­nen una pe­ri­llo­sa mis­sió de res­cat.

ATRI­UM FA­MI­LI­AR

Barcelona i Cas­tell­de­fels

Dis­sab­te 10 de no­vem­bre, i dis­sab­te 1 de desem­bre, a les 11 h. Si vols conèi­xer una Barcelona di­fe­rent i apren­dre so­bre la se­va his­tò­ria de for­ma di­ver­ti­da, apun­ta't a aques­ta gim­ca­na! És una gim­ca­na pels bar­ris del Gò­tic i el Born, on hau­reu tro­bar mis­sat­ges ama­gats, imat­ges, re­sol­dre pre­gun­tes, se­guir les pis­tes i fer al­gu­nes pro­ves per de­mos­trar quin equip co­neix mi­llor la ciu­tat. Heu de cre­ar un grup de 2 a 5 per­so­nes que in­clo­gui un me­nor de 14 anys. Preu: 30 € an­ti­ci­pa­da (des­pe­ses de ges­tió no in­clo­ses) i 35 € el dia de la gim­ca­na. Com­pra d'en­tra­des a www.ticke­tea.com/gim­ca­na-fa­mi­li­ar-de-bar­ci­no-a-bcn.

BARCELONA

C/ Bai­lèn, 194. Barcelona

Fins al 30 de desem­bre, 11, 12 i 13 h. El pri­mer es­ca­pe ro­om amb te­a­tre de Barcelona per a nens i ne­nes. Mi­cro Es­ca­pe kids és una es­co­la de mà­gia on tro­ba­reu 4 sa­les ple­nes d'his­tò­ri­es i enig­mes. Els pe­tits de la fa­mí­lia es con­ver­ti­ran en mags per un dia i hau­ran de su­perar les pro­ves més es­pe­ci­als.

DE PEDRALBES

Bai­xa­da del Mo­nes­tir, 9, Barcelona

Do­min­go de 11 a 12.30 h. Per a nens a par­tir de 8 anys. Vi­si­ta a l'ex­po­si­ció "Vi­da? O Te­a­tre? Char­lot­te Sa­lo­mon (Ber­lín, 1917- Auswitch, 1943)" i ta­ller in­fan­til on es ex­plo­ra la re­la­ció en­tre text i imat­ge i les di­fe­rents ca­pes de sig­ni­fi­cat i lec­tu­res de l'obra de Sa­lo­mon. Una ac­ti­vi­tat que con­vi­da a l'ex­plo­ra­ció d'una obra d'art to­tal, en què l'ar­tis­ta fa ser­vir la pin­tu­ra, la pa­rau­la, el te­a­tre i la mú­si­ca per a nar­rar la se­va prò­pia vi­da. Al ta­ller s'ex­pe­ri­men­ta­rà amb la tèc­ni­ca del guaix, les trans­pa­rèn­ci­es i la su­per­po­si­ció d'imat­ges i tex­tos uti­lit­zats per l'ar­tis­ta. Pas­seig del Mig­dia, 199 Barcelona

Di­ver­sió as­se­gu­ra­da amb nens a Montjuïc! La mun­ta­nya de Montjuïc acull mol­tes ac­ti­vi­tats per fer amb nens però una de les més di­ver­ti­des són els fa­mo­sos to­bo­gans ge­gants de Montjuïc. Pots veu­re on hi ha

DEL RA­VAL

al­tres to­bo­gans ge­gants en la guia de Sor­tir amb nens: "Els 13 mi­llors to­bo­gans ge­gants de Barcelona i ro­da­li­es". N'hi ha dos, en­mig del bosc. Es­tan units per una pla­ta­for­ma per­què els nens pu­gin ac­ce­dir als to­bo­gans un cop i un al­tre. Tot i que aquests to­bo­gans es­tan pen­sats per a nens de 6 a 12 anys, els més pe­tits tam­bé s'ho pas­sa­ran bom­ba. Al cos­tat hi ha bancs i una font i tam­bé un xi­rin­gui­to on tin­dreu bo­nes vis­tes i po­dreu pren­dre al­gu­na co­sa. Per so­bre dels to­bo­gans pas­sa el Fu­ni­cu­lar de Montjuïc. Ja veu­reu qui­nes fotos més bo­ni­ques fa­reu! Po­dreu ac­ce­dir als to­bo­gans de Montjuïc pel Pas­seig del Mig­dia 199 o bé pel car­rer dels Ta­ron­gers.

LA PARELLADA

Mos­sèn Pe­re Tar­rés 35-37, Sant Boi de Llo­bre­gat

Dis­sab­te de 10 a 20 h. i diu­men­ge de 10 a 19 h. Aquest cap de set­ma­na, 11 i 12 de no­vem­bre, Sant Boi aco­lli­rà per pri­me­ra ve­ga­da una fi­ra lú­di­ca i de col·lec­ci­o­nis­me Play­mo­bil. La fi­ra ocu­pa­rà 1.000 m2 de su­per­fí­cie del po­li­es­por­tiu La Parellada. Du­rant els dos di­es de du­ra­da es­tan pro­gra­ma­des ac­ti­vi­tats per a to­ta la fa­mí­lia: ta­llers cre­a­tius (di­o­ra­mes, ca­re­tes, xa­pes ...); pel·lí­cu­les; ta­llers "stop-mo­ti­on"; jocs de 'bus­ca­clics', pin­ta­ca­res, play­mo­bil­basket o tir amb arc en­tre al­tres. A més, diu­men­ge, a les 11:30 h., es­tà pro­gra­mat un es­pec­ta­cle de 'con­ta­con­tes' so­bre in­te­gra­ció de per­so­nes amb di­ver­si­tat fun­ci­o­nal. El preu de l'en­tra­da se­rà de 4 €, gra­tu­ï­ta per als me­nors de 3 anys. Una part de la re­cap­ta­ció es des­ti­na­rà a la Fe­de­ra­ció Ca­ta­la­na d'En­ti­tat de Pa­rà­li­si Ce­re­bral i Eti­o­lo­gi­es Si­mi­lars (FEPCCAT), en­ti­tat de la qual for­ma part la Ins­ti­tu­ció Bal­mes de Sant Boi, i per ca­da ali­ment so­li­da­ri que es por­ti per la Fun­da­ció Banc d'Ali­ments es do­na­rà un ti­quet per a un sor­teig Play­mo­bil.

XAR­XA DE TU­RIS­ME INDUSTRIAL DE CATALUNYA

Pla­ça Frei­xa i Ar­ge­mí, 11 Ma­sia Frei­xa 08224 Ter­ras­sa, T. 93 739 74 21. Fins al diu­men­ge. La Set­ma­na del Tu­ris­me Industrial és una opor­tu­ni­tat per des­co­brir en fa­mí­lia el pa­tri­mo­ni industrial de Catalunya des d'una òp­ti­ca to­tal­ment di­fe­rent: mu­seus, an­ti­gues fà­bri­ques, mi­nes, co­lò­ni­es tèx­tils, cen­tres d'in­ter­pre­ta­ció, i fins i tot al­gu­nes em­pre­ses, obren les se­ves por­tes per­què des­co­brim "Com es fan les co­ses ". Però, a més, us con­vi­den a par­ti­ci­par en gai­re­bé un cen­te­nar d'ac­ti­vi­tats pen­sa­des per gau­dir en fa­mí­lia. Més in­for­ma­ció a www.xa­tic.cat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.