TE­A­TRE

El Periódico de Catalunya [Català] - - Avui Sortim -

TE­A­TRE

Avin­gu­da de Sar­rià 33, Bar­ce­lo­na - in­fo@aqui­ta­ni­a­te­a­tre.es Ha­me­lín ha es­tat pres pels ra­to­lins. Els seus ciu­ta­dans re­cla­men a l'al­cal­de una so­lu­ció, doncs res sem­bla fun­ci­o­nar per fo­ra als ro­se­ga­dors de la ciu­tat. L'al­cal­de fa cri­dar a Jack el flau­tis­ta, l'únic capaç d'aca­bar amb el pro­ble­ma. Dis­sab­tes 16.30 h. i diu­men­ges 12 h. fins al 9 de desem­bre.I prò­xi­ma­ment, 40 anys de mà­gia. Més in­for­ma­ció a www.aqui­ta­ni­a­te­a­tre.es

GAU­DÍ BCN

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.