CI­NE­MA

El Periódico de Catalunya [Català] - - Avui Sortim -

St An­to­ni Mª Cla­ret 120.<M> L2 L5 ,L4. Bus H8/20/45/47/ V21/19/ N4/N0/N3, T. 936 035 163.

Fins al 9 de desem­bre. Ma­dein és la his­tò­ria d'una ne­na i un nen molt po­bres que so­bre­vi­uen re­co­llint dei­xa­lles en un abo­ca­dor d'es­com­bra­ri­es, que des­prés ve­nen. Un dia, en comp­tes de tre­ba­llar, es po­sen a ju­gar mun­tant una ni­na (Ma­dein) amb parts de di­fe­rents ni­nes que van tro­bant. L'ar­ri­ba­da del pa­re fa que ama­guin la ni­na en una ren­ta­do­ra ro­ve­lla­da de la dei­xa­lle­ria. Poc des­prés es des­en­ca­de­na una tem­pes­ta i un llamp cau a so­bre la ren­ta­do­ra, el tam­bor de la qual co­men­ça a gi­rar ver­ti­gi­no­sa­ment. De la ren­ta­do­ra surt la

TE­XAS

C/ Bai­lén, 205., T. 933 487 748.

Dis­sab­te a les 16 h., i diu­men­ge a les 12 i 16 h. Ani­ma­ció. El Luis és un nen so­li­ta­ri de 12 anys in­teres­sat a pro­var que hi ha vi­da in­tel·li­gent a l'es­pai. Un dia ater­ra una nau es­pa­ci­al al seu jar­dí amb tres ali­e­ní­ge­nes ado­ra­bles.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.