Xa­vi­er Bo­nas­tre: «He tor­nat a la vi­da»

El Periódico de Catalunya [Català] - - Extra - I.Á.

Xa­vi­er Bo­nas­tre, pe­ri­o­dis­ta d’esports de TV-3, ha tor­nat a la vi­da des­prés de gai­re­bé per­dre-la. Ai­xí ho ex­pli­ca al seu blog. A co­men­ça­ments de se­tem­bre va pa­tir una oclu­sió in­tes­ti­nal que va fer una per­fo­ra­ció i una sub­o­clu­sió que es va com­pli­car i va ser ope­rat d’ur­gèn­cia. Però allà no van aca­bar les des­grà­ci­es: va pa­tir un xoc sèp­tic i va ha­ver de tor­nar a ser in­ter­vin­gut du­es ve­ga­des en tres di­es. A la se­va do­na, Mò­ni­ca, li van dir que «es pre­pa­rés per al pit­jor».

Des­prés de pas­sar set di­es in­tu­bat i ador­mit va des­per­tar. Però ja no era el ma­teix: pe­sa­va 90 qui­los. «Les ca­mes eren com po­tes d’ele­fant, els dits dels peus, au­tèn­ti­ques bo­ti­far­res; no po­dia ni ai­xe­car els bra­ços. I vaig ha­ver d’apren­dre a ca­mi­nar», re­la­ta. Però el fet de ser es­por­tis­ta el va aju­dar que la re­cu­pe­ra­ció fos més rà­pi­da.

Per ce­le­brar que di­jous li van treu­re el dre­nat­ge, di­ven­dres va sor­tir a cór­rer. «200 me­tres en 1 mi­nut i 30 se­gons». Aques­ta ha si­gut la pri­me­ra mar­ca. La me­ta s’acos­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.