Ga­ga i Cher, en­tre d’al­tres, mos­tren el seu ter­ror

El Periódico de Catalunya [Català] - - Extra - EL PE­RI­Ó­DI­CO

Les es­tre­lles tam­bé plo­ren. I pa­tei­xen el ter­ror de te­nir a prop les fla­mes, com els ha ocor­re­gut a les que vi­uen a Ma­li­bú i Ca­la­ba­sas. Al­gu­nes d’elles, Kim Kar­das­hi­an, Lady Ga­ga, Cher i Guillermo del To­ro, en­tre d’al­tres, van ha­ver fins i tot de ser eva­cu­ats per po­sar fo­ra de pe­rill la se­va vi­da. Tot i que la pit­jor pa­ra­da ha si­gut la ma­dras­ta de les Kar­das­hi­an, Caitlyn Jen­ner, que ha per­dut la se­va ca­sa.

Du­rant els mo­ments de més in­cer­te­sa, i des­prés, més cal­ma­des, aques­tes ce­le­bri­ti­es han anat pen­jant mis­sat­ges a les xar­xes so­ci­als, en què com­par­ti­en la se­va ex­pe­ri­èn­cia du­rant l’eva­cu­a­ció, ex­pres­sa­ven la se­va so­li­da­ri­tat amb la res­ta d’afec­tats, mos­tra­ven el seu te­mor per­què el foc ar­ra­sés les se­ves ca­ses i pro­pi­e­tats i do­na­ven grà­ci­es als equips d’emer­gèn­ci­es per la se­va aju­da.

Kim Kar­das­hi­an, que es mos­tra­va deso­la­da a Ins­ta­gram, jun­ta­ment amb la se­va ger­ma­na Kh­loé, per la tragèdia de la se­va ma­dras­tra, com­par­tia una fo­to amb la se­va ne­bo­de­ta in­ten­tant obli­dar l’in­cen­di. Aque­lla, per la se­va part, pen­ja­va un ví­deo amb la se­va fi­lla Cas­san­dra Ma­ri­no en el qual s’ale­gra­va d’es­tar ja fo­ra de pe­rill,

La can­tant Lady Ga­ga, que ha­via vist les fla­mes de prop, te­nia pa­rau­les de su­port per als afec­tats –com Cher–, i d’agra­ï­ment als equips d’emer­gèn­ci­es. Char­lie She­en, que va bus­car els seus pa­res per Twit­ter, els va tro­bar sans i es­tal­vis.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.