«I per Sant Blai, Font del vi»

El Periódico Mediterráneo - - Opinión - VI­CENT

La Font del vi és, pos­si­ble­ment, la tra­di­ció més sig­ni­fi­ca­ti­va, mul­ti­tu­di­nà­ria i es­pe­cial de les nos­tres fes­tes pa­tro­nals de Sant Blai. Una tra­di­ció que es re­mun­ta a 1984, i que en­ca­ra per­du­ra fins al dia d’avui. D’aques­ta ma­ne­ra, els bo­rria­nencs i les bo­rria­ne­ques, i els nos­tre po­bles veïns sa­ben que les fes­tes de Sant Blai han arri­bat a la ciu­tat. La tra­di­ció per­du­ra: la Font del vi, els go­jos a Sant Blai, els poe­mes de Ba­tis­tet el Bes­só, el rotllo, la fi­ra i la pro­ces­só, s’unei­xen a una sè­rie d’ac­tes cul­tu­rals i fes­tius que han fet que les fes­tes del pa­tró de Bo­rria­na es rein­ven­ten més que mai, allar­gant la fes­ti­vi­tat fins a un to­tal de cinc caps de set­ma­na se­guits del mes de fe­brer. Unes fes­tes que pre­lu­dien les fa­lles, i que ara han re­co­brat la im­por­tàn­cia que mai s’ha­via d’ha­ver per­dut.

I és que de la ma­tei­xa for­ma que les fes­tes de la nos­tra pa­tro­na, la Ma­re de Déu de la Mi­se­ri­còr­dia, es viuen in­ten­sa­ment du­rant to­ta una llar­ga set­ma­na, Sant Blai arri­ba al mes de de fe­brer amb tots els seus caps de set­ma­na, i on el fet de rein­ven­tar-se ha si­gut la clau de l’èxit per a que veïns i veï­nes de Bo­rria­na no tin­guen cap ex­cu­sa per no ei­xir al ca­rrer ca­da dis­sab­te i diu­men­ge i ai­xí gau­dir de les va­ria­des ac­ti­vi­tats que s’han pre­pa­rat al ca­rrer.

La mú­si­ca, amb els con­certs de Ro­za­lén i Ca­fe Qui­jano, s’unei­xen amb la fi­ra d’art i mú­si­ca que ha nas­cut al nos­tre po­ble, i poc a poc, es fa més im­por­tant. L’EMAC tor­na a la Ca­sa de la Cul­tu­ra amb més ac­ti­vi­tats que mai, i ai­xò cal afe­gir-li la fes­ta de les pae­lles, amb més arre­la­ment en els úl­tims anys, i les no­ve­tats per al ma­teix dia del Pa­tró, amb sor­pre­ses per a la ves­pra­da que fins ara que­da­va sen­se massa pro­gra­ma­ció. La cur­sa de Sant Blai amb més de 2.000 xi­quets i xi­que­tes, i les ac­ti­vi­tats de pi­lo­ta va­len­cia­na re­tor­nen la tra­di­ció i la pràc­ti­ca de l’es­port va­len­cià a la nos­tra ciu­tat.

Cinc caps de set­ma­na per gau­dir a Bo­rria­na de les seues fes­tes, cul­tu­rals i gas­tro­nò­mi­ques, que com ja sa­bem a la nos­tra ciu­tat, ens pre­pa­ren per a la fes­ta fa­lle­ra per ex­cel·lèn­cia. Ai­xí, que tal com sa­bem que pas­sa­rà el pro­per dis­sab­te a pri­me­ra ho­ra del ma­tí quan el ba­rri de Sant Blai co­men­ce a bu­llir amb cen­te­nars de per­so­nes es­pe­rant el seu torn per se­guir amb la tra­di­ció de la Font del Vi i l’es­mor­zar, vo­lem que tot bo­rria­nenc i bo­rria­nen­ca puga fins i tot triar en­tre els di­fe­rents i va­riats ac­tes que hem pre­pa­rat pen­sant en ells i elles. Per­què si Sant Blai és el Pa­tró de tots els veïns i veï­nes de Bo­rria­na, la fes­ta, la cul­tu­ra i el ca­rrer tam­bé ha de ser per ells i elles. A gau­dir de Sant Blai! *Re­gi­dor de Cul­tu­ra, Pa­tri­mo­ni i Es­ports a l’Ajun­ta­ment de Bo­rria­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.