Exem­ples pràc­tics

El Periódico Mediterráneo - - Opinión - XA­VI Ochan­do*

a anys, les nos­tres co­mar­ques F eren fa­mo­ses pels ae­ro­ports sen­se avions o les bi­blio­te­ques sen­se lli­bres, pe­rò men­tre que an­te­riors go­ver­nants in­ver­tien en obres fa­raò­ni­ques, no­sal­tres hem de­ci­dit in­ver­tir en les per­so­nes. Al­guns s’han es­fo­rçat per­què ens obli­dem d’aques­tes co­ses a Vi­la-real i per ai­xò, de ve­ga­des, ca­len exem­ples pràc­tics.

De fet, aques­ta ma­tei­xa set­ma­na, en l’abans co­ne­gu­da com a bi­blio­te­ca sen­se lli­bres i ara re­con­ver­ti­da en Bi­blio­te­ca Uni­ver­si­tà­ria del Co­nei­xe­ment --que no no­més és seu d’una bi­blio­te­ca in­fan­til, sa­les d’es­tu­di o di­fe­rents uni­ver­si­tats, si­nó tam­bé dels ac­tuals plans d’ocu­pa­ció--, va te­nir lloc el curs d’agri­cul­tu­ra eco­lò­gi­ca que or­ga­nit­zen els alum­nes del Ta­ller d’Ocu­pa­ció i la Con­se­lle­ria d’Agri­cul­tu­ra.

Un es­pai que an­te­rior­ment era un con­te­ni­dor buit de con­tin­gut, ara no no­més es­tà ple de co­nei­xe­ment, si­nó que, el més im­por­tant, ara és la seu d’un ta­ller d’ocu­pa­ció d’agri­cul­tu­ra en el qual hem in­ver­tit, no en el for­mi­gó, si­nó en les per­so­nes. Més de 400.000 eu­ros en un pro­jec­te adreçat es­pe­cial­ment a ma­jors de 45 anys, atu­rats de llar­ga du­ra­da i col·lec­tius vul­ne­ra­bles, que es­tà ofe­rint for­ma­ció re­mu­ne­ra­da a 25 per­so­nes, una al­ter­na­ti­va de pro­duc­ció agroe­co­lò­gi­ca i que tam­bé ha apro­pat més en­ca­ra el Cen­tre de Ca­pa­ci­ta­ció Agrà­ria a Vi­la-real.

Pot­ser no llueix tant com al­gu­nes de les obres fa­raò­ni­ques que el PP va fer a Vi­la-real, pot­ser no hi hau­rà pla­ques en aquest lloc que re­cor­den inau­gu­ra­cions, pe­rò la reali­tat és que, men­tre que al­tres ba­la­fia­ven, aquest equip de go­vern, del qual for­ma part Com­pro­mís, a tra­vés de la Ge­ne­ra­li­tat, el Fons So­cial Eu­ro­peu i la Re­gi­do­ria d’Eco­no­mia, ha de­ci­dit in­ver­tir 4,4 mi­li­ons d’eu­ros en plans d’ocu­pa­ció que han arri­bat a vo­ra 400 fa­mí­lies de Vi­la-real. H *Re­gi­dor d’Eco­no­mia de Com­pro­mís per Vi­la-real

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.