La gran ca­tàs­tro­fe eco­lò­gi­ca

Nou in­cen­dis van arra­sar la pro­vín­cia de Cas­te­lló en el pit­jor dia per al me­di am­bient La fal­ta de pre­ci­pi­ta­cions, el fort vent i l’ac­ció hu­ma­na van pro­vo­car aquest gran desas­tre

El Periódico Mediterráneo - - Castelló - VI­CENT Far­nós

El 13 de se­tem­bre de 1993 va ser un dia ne­gre per a Cas­te­lló. Di­ríem que va ser un dia ten­yit de roig, per­què fins a nou in­cen­dis fo­res­tals van arra­sar gran part de la mas­sa bos­co­sa en pràc­ti­ca­ment to­ta la geo­gra­fia pro­vin­cial. Si l’es­tiu va co­me­nçar, en ju­liol d’aquell any, amb el pao­rós in­cen­di d’An­di­lla --que va arra­sar amb gran part dels bos­cos de l’Alt Pa­làn­cia en una tra­gè­dia eco­lò­gi­ca de la que en­ca­ra que­da­ven ca­lius al se­tem­bre--, la jor­na­da ne­gra dels in­cen­dis va suc­ceir aquell 13 de se­tem­bre en el que un fort vent de po­nent --el mal sem­pre ve de po­nent-- es va con­ver­tir en un fac­tor fo­na­men­tal per­què el desas­tre oco­rre­gue­ra en gran mag­ni­tud. Qua­si 6.000 hec­tà­rees de bos­cos, pi­ne­da i ma­tolls es van cre­mar du­rant dos llar­gues jor­na­des que van po­sar al lí­mit la fo­rça dels ser­vi­cis d’ex­tin­ció, que apre­nent dels errors del pas­sat, co­me­nça­ven lla­vors a es­tar coor­di­nats de for­ma ra­cio­nal. L’es­tiu de 1993 va ser molt sec i les es­pe­ra­des tem­pes­tats de se­tem­bre no van arri­bar.

El pri­mer dels in­cen­dis va co­me­nçar a Ar­ge­li­ta i va arra­sar les mun­tan­yes de l’Alt Mi­llars, arri­bant per l’oest fins a Mon­tán. D’allí es va es­ten­dre fins a Llu­ce­na i per l’est va as­set­jar Ri­be­sal­bes, que va ha­ver de ser eva­cua­da. El se­gon dels focs de gran mag­ni­tud va ocó­rrer en Sant Ma­teu, prop del San­tua­ri de la Ma­re de Déu dels Àn­gels i va arra­sar una àm­plia zo­na del Baix Maes­trat, afec­tant mu­ni­ci­pis com Cer­ve­ra, la Ja­na i la Sal­za­de­lla. I quan tots els efec­tius d’ex­tin­ció es­ta­ven al lí­mit, van co­me­nçar qua­tre in­cen­dis més en el Tos­sa­let, prop de Be­ni­càs­sim, ame­naçant el De­sert de les Pal­mes, a Vi­la­fa­més, i arri­bant fins a la mun­tan­ya de Sant Mi­quel, a Ca­ba­nes. Tam­bé prop del De­sert i a Vi­la­no­va d’Alcolea i Ben­lloc, on les fla­mes van arri­bar fins a l’al­dea del Cuár­ti­co. Va ser ne­ces­sa­ri mo­bi­lit­zar a cen­te­nars de bom­bers i fo­res­tals. Van arri­bar a in­ter­vin­dre tam­bé els sol­dats del Te­tuan XIV, i fins es va de­ma­nar aju­da a Ara­gó, que va des­plaçar di­ver­ses bri­ga­des fo­res­tals.

El lla­vors con­se­ller de Me­di Am­bient, Emè­rit Bono, va vi­si­tar to­tes les zo­nes de­vas­ta­des i la seua im­pres­sió va ser d’allò més ne­ga­tiu. Va dir es­tar da­vant de la ma­jor ca­tàs­tro­fe eco­lò­gi­ca de Cas­te­lló en to­ta la his­tò­ria. I va con­fir­mar una sos­pi­ta: molts dels focs van ser pro­vo­cats per cul­pa de l’ac­ció hu­ma­na. H

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.