El curs es va ini­ciar amb 58.000 alum­nes

El Periódico Mediterráneo - - Castelló -

Un to­tal de 58.000 es­co­lars van tor­nar al col·le­gi el dia 15 de se­tem­bre en un ini­ci de curs que, com és ha­bi­tual, va ge­ne­rar po­lè­mi­ca en­tre la Con­se­lle­ria d’Edu­ca­ció, pa­res i sin­di­cats de pro­fes­sors. En aquell curs, la gran no­ve­tat va ser la dis­mi­nu­ció de la rà­tio d’alum­nes per au­la per a mi­llo­rar la qua­li­tat edu­ca­ti­va, se­gons va des­ta­car el lla­vors di­rec­tor te­rri­to­rial de la Con­se­lle­ria, Gui­llem Ba­de­nes. En aquell 1993, molts dels ac­tuals cen­tres en­ca­ra no es­ta­ven cons­truïts i els es­co­lars cas­te­llo­nencs se­guien els seus es­tu­dis en edi­fi­cis cons­truïts du­rant el fran­quis­me i la II Re­pú­bli­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.