Sos­te­ni­bi­li­tat i so­bi­ra­nia ali­men­tà­ria

El Periódico Mediterráneo - - Opinión - JO­SEP PASQUAL San­cho*

a sos­te­ni­bi­li­tat trac­ta les re­la­cions L en­tre les so­cie­tats i el medi am­bient. El mo­del sos­te­ni­ble, apli­cat a la nos­tra so­cie­tat, té per ob­jec­tiu sa­tis­fer les ne­ces­si­tats de la ge­ne­ra­ció ac­tual, sen­se com­pro­me­tre la ca­pa­ci­tat per sa­tis­fer les ne­ces­si­tats de les ge­ne­ra­cions fu­tu­res. Se­ria in­ter­es­sant que les per­so­nes adul­tes d’ara, pe­rò tam­bé aque­lles que ho se­ran prò­xi­ma­ment, co­ne­guen aquest con­cep­te; que al­menys pu­guen co­me­nçar a in­tuir com els afec­ta i que òbri­guen bé els sen­tits en re­la­ció a la manera com es­tà evo­lu­cio­nant el món.

Aplicada a l’ali­men­ta­ció, la sos­te­ni­bi­li­tat no no­més ha de cen­trar-se en l’elec­ció d’ali­ments que ha­gen tin­gut una pro­duc­ció, una trans­for­ma­ció i una co­mer­cia­lit­za­ció més res­pec­tuo­sa amb el medi am­bient. Tam­bé hau­ria de pas­sar per ser una ali­men­ta­ció ba­sa­da en l’equi­li­bri nu­tri­cio­nal in­di­vi­dual.

La crei­xent glo­ba­lit­za­ció dels mer­cats ha per­més la di­ver­si­tat ali­men­tà­ria i l’ac­cés a una ma­jor ofer­ta d’ali­ments. Ai­xò té de po­si­tiu que per­met al con­su­mi­dor co­néi­xer nous ali­ments. Com a con­tra­par­ti­da, hi ha l’ele­va­da des­pe­sa ener­gè­ti­ca que su­po­sa el trans­port i la dis­tri­bu­ció dels pro­duc­tes. Tot ai­xò dei­xa una gran pet­ja­da eco­lò­gi­ca per l’aug­ment dels ga­sos d’efec­te hi­ver­na­cle. Per tant, és rao­na­ble que en la cis­te­lla del mer­cat no hi fal­ten ali­ments lo­cals cul­ti­vats (frui­tes, hor­ta­lis­ses, lle­gums, peix, carn...) o que es crien en l’àrea on vi­vim.

La sos­te­ni­bi­li­tat ali­men­tà­ria pre­ser­va les es­pè­cies au­tòc­to­nes i acon­se­gueix un im­pac­te po­si­tiu en el medi am­bient i l’eco­no­mia lo­cal. Al­ho­ra, la so­bi­ra­nia ali­men­tà­ria, d’acord amb la FAO, és el dret dels po­bles a de­ter­mi­nar les seues po­lí­ti­ques agrí­co­les; una es­tra­tè­gia que vol tren­car amb les po­lí­ti­ques neo­li­be­rals, tan per­ju­di­cials a es­ca­la mun­dial. H *Re­gi­dor d’Agri­cul­tu­ra, Medi Am­bient i Can­vi Cli­mà­tic de Com­pro­mís per Vi­la-real

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.