Jor­na­da de les mis­sions

El Periódico Mediterráneo - - Opinión - EN­RI­QUE Be­na­vent Vidal*

iu­men­ge que ve ce­le­bra­rem la jor­na­da mun­dial de les mis­sions, el dia del Do­mund. En les ce­le­bra­cions de l’Eu­ca­ris­tia re­cor­da­rem als mis­sio­ners i mis­sio­ne­res que han dei­xat la seua te­rra per anun­ciar l’Evan­ge­li als qui no han sen­tit par­lar de Crist. La si­tua­ció en la qual viuen aquests ger­mans nos­tres pot ser molt di­ver­sa: paï­sos en si­tua­cions dra­mà­ti­ques de po­bre­sa; es­glé­sies par­ti­cu­lars que ne­ces­si­ten l’aju­da de sa­cer­dots, re­li­gio­sos, re­li­gio­ses i laics, per a po­der arri­bar a tan­tes per­so­nes que no co­nei­xen al Sen­yor o as­se­gu­rar una mí­ni­ma aten­ció pas­to­ral a co­mu­ni­tats cris­tia­nes que so­la­ment po­den re­bre els sa­gra­ments en mo­ments pun­tuals. Tam­bé es dó­na el cas de paï­sos d’un ni­vell de vi­da alt, pe­rò que viuen la po­bre­sa que su­po­sa des­co­nèi­xer a Crist. A tots ells vo­len ser­vir els nos­tres mis­sio­ners. Us con­vi­do a què aquest diu­men­ge agraïm al Sen­yor el tes­ti­mo­niat­ge d’aquests ger­mans i ger­ma­nes, que són un re­gal de Déu per a l’Es­glé­sia.

Quan es­col­tem els tes­ti­mo­niat­ges dels mis­sio­ners ens sor­prèn a tots la seua ge­ne-

Dro­si­tat, el lliu­ra­ment de la seua vi­da, la ca­pa­ci­tat de tre­ball i l’aten­ció a to­ta for­ma de po­bre­sa hu­ma­na. En­ca­ra que sa­bem que no so­lu­cio­nen tots els pro­ble­mes, tenim la se­gu­re­tat que el món és mi­llor grà­cies a ells. El seu tes­ti­mo­niat­ge, el seu tre­ball i so­bre­tot el lliu­ra­ment de la seua vi­da fan que el Reg­ne de Déu si­ga una reali­tat pre­sent i ope­rant en­tre no­sal­tres, i que el ros­tre de l’Es­glé­sia res­plen­dei­xi més da­vant els ho­mes.

Pe­rò com aquest Reg­ne és abans de res obra de Crist, l’es­sen­cial de la mis­sió és tre­ba­llar per­què tot­hom el co­ne­ga i l’es­ti­me. Si tots co­ne­gué­rem en pro­fun­di­tat al Sen­yor i l’es­ti­mà­rem de de­bò, es­tic con­ve­nçut que el món se­ria di­fe­rent. Crist és el ca­mí de l’Es­glé­sia i, per tant, l’ele­ment es­sen­cial que uni­fi­ca i dó­na sen­tit al tre­ball i al lliu­ra­ment in­can­sa­ble de tants cris­tians que el tes­ti­mo­nien en els paï­sos de mis­sió. H

*Bis­be de Tortosa

No po­dran so­lu­cio­nar tots els pro­ble­mes, pe­rò tenim la se­gu­re­tat que el món es mi­llor grà­cies als mis­sio­ners

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.