Un Nou d’Oc­tu­bre fruc­tí­fer

El Con­sell es va com­pro­me­tre a exe­cu­tar obres a Cas­te­lló per va­lor de 4.500 mi­li­ons Ler­ma i Gi­meno van ini­ciar els trà­mits per a fer reali­tat les noves ron­des de cir­cum­val·la­ció

El Periódico Mediterráneo - - Castelló - VI­CENT Far­nós

El 9 d’Oc­tu­bre va ser el dia de tots els va­len­cians. Una fes­ti­vi­tat que com­me­mo­ra la con­ques­ta de la ciu­tat de Va­lèn­cia per part del rei Jau­me I i que su­po­sa la par­ti­da de nai­xe­ment de l’an­tic Reg­ne de Va­lèn­cia que ens va in­cor­po­rar a la cul­tu­ra cris­tia­na i eu­ro­pea. És una fes­ta ins­ti­tu­cio­nal, pe­rò tam­bé po­lí­ti­ca i reivin­di­ca­ti­va de l’au­to­go­vern, que se ce­le­bra fo­na­men­tal­ment en el Cap i ca­sal pe­rò que la ma­jo­ria de va­len­cians viuen com una jor­na­da lú­di­ca i de des­cans ei­xint al camp i dis­fru­tant de l’oci i de la de fa­mí­lia. Ho ha sigut en­guany, i ho va ser tam­bé fa 25 anys, molt lluny de les grans mo­bi­lit­za­cions in­de­pen­den­tis­tes que s’han vis­cut en la Ca­ta­lun­ya del pro­cés en els úl­tims anys.

I en­ca­ra que a Cas­te­lló, en 1993, es va ce­le­brar el Nou’ d’Oc­tu­bre amb mol­ta mo­dès­tia i nul·la reivin­di­ca­ció, ex­cep­te en l’ho­me­nat­ge al Rei Con­que­ri­dor que va or­ga­nit­zar la Co­mis­sió Cí­vi­ca, en­ca­pça­la­da per Ac­ció Cul­tu­ral que di­ri­gia en la ca­pi­tal de La Pla­na l’escriptor i in­fa­ti­ga­ble ac­ti­vis­ta To­ni Ro­yo, l’Ajun­ta­ment go­ver­nat pels po­pu­lars de Jo­sé Luis Gi­meno i Car­los Fa­bra va pre­fe­rir es­pe­rar l’en­de­mà, el 10 d’oc­tu­bre, per a tor­nar a po­sar so­bre el ta­pet les ne­ces­si­tats que Cas­te­lló li va pre­sen­tar al lla­vors cap del go­vern de la Ge­ne­ra­li­tat, Joan Ler­ma, en la vi­si­ta ins­ti­tu­cio­nal del pre­si­dent ce­le­bra­da al se­tem­bre d’aquell any.

Es va trac­tar d’un pa­quet d’in­ver­sions, per a exe­cu­tar abans de 1995, per im­port de 4.500 mi­li­ons de les ve­lles pes­se­tes. I cal dir que la to­ta­li­tat de pro­jec­tes pre­sen­tats en aque­lla reunió, con­ti­nua­ció de què van man­tin­dre al se­tem­bre, es van realit­zar i són hui in­fra­es­truc­tu­res fo­na­men­tals en el dia a dia de Cas­te­lló. La més im­por­tant d’aque­lles in­fra­es­truc­tu­res que es van acor­dar són les ron­des de cir­cum­val·la­ció, es­pe­cial­ment la sud i que con­nec­ta­ria l’ac­cés des de l’au­to­pis­ta AP7 amb les avin­gu­des dels Ger­mans Bou i del Mar. Les ron­des est i nord s’exe­cu­ta­rien anys més tard, men­tres que la ron­da oest, que ha de pas­sar per da­rre­re de la Uni­ver­si­tat en­ca­ra no s’ha exe­cu­tat. Tam­bé es va acor­dar exe­cu­tar el nou vial fins a Be­ni­càs­sim que va realit­zar anys des­prés el go­vern d’Eduar­do Za­pla­na i els ac­ces­sos a les noves ins­tal·la­cions de Cam­p­sa. Va ser sens dub­te un 9 d’Oc­tu­bre molt fruc­tí­fer. H

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.