In­du­ráin va ser l’es­tre­la d’Al­que­ries

El Periódico Mediterráneo - - Castelló -

L’afi­ció al ciclisme en Les Al­que­ries és uns dels sen­yals d’iden­ti­tat d’es­te jo­ve mu­ni­ci­pi de la Pla­na Al­ta. En aque­lla set­ma­na, es va ce­le­brar l’on­ze­na edi­ció del Cri­tè­rium Open de Ciclisme en què la gran es­tre­la va ser el guan­ya­dor del Tour, el na­va­rrés Mi­guel In­du­ráin, que va ser el gran atrac­tiu de la com­pe­ti­ció. Mi­lers de per­so­nes van pre­sen­ciar la ca­rre­ra del cam­pió na­va­rrés que va fer les de­lí­cies dels afi­cio­nats a la bi­ci­cle­ta de Cas­te­lló. La pro­va es­por­ti­va, una de les més pres­ti­gio­ses del ca­len­da­ri del ciclisme, va ser or­ga­nit­za­da pel Sport Ci­clis­ta Al­que­rien­se.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.