TO­MÁS ES­CU­DER I EL SEU LLI­BRE «VIAT­GE A ÁFRI­CA»

El Periódico Mediterráneo - - Castelló -

L’escriptor i so­ciò­leg To­más Es­cu­der va pre­sen­tar el seu úl­tim lli­bre Viat­ge a l’Àfri­ca en el que na­rra les seues vi­si­tes a dis­tints paï­sos del con­ti­nent. Es­cu­der és un es­tu­diós de dis­tin­tes cul­tu­res a més de ser un es­pe­cia­lis­ta en te­mes va­len­cians.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.