UN NOU COL·LE­GI EN EL GRAU I LA RES­TAU­RA­CIÓ DEL FADRÍ

El Periódico Mediterráneo - - Castelló -

El pre­si­dent Ler­ma i l’al­cal­de Gi­meno van acor­dar des­en­rotllar pro­jec­tes tan im­por­tants com la xar­xa de col·lec­tors, el nou col·le­gi de la Ma­ri­na en el

Grau, el Ca­sal Jo­ve, tam­bé en el Dis­tric­te Ma­rí­tim, una no­va re­si­dèn­cia per a la ter­ce­ra edat, la fi­na­lit­za­ció de les obres del pla­ne­ta­ri i la reha­bi­li­ta­ció del Fadrí que es tro­ba­va en un do­lent es­tat de con­ser­va­ció.

ME­DI­TE­RRÁ­NEO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.