MA­LES­TAR PER LES OBRES EN L’AVIN­GU­DA DEL REI

El Periódico Mediterráneo - - Castelló -

▶ Po­lè­mi­ca en l’avin­gu­da del Rei. Les obres de re­mo­de­la­ció de la plaça, en el sec­tor de l’Ins­ti­tut Ri­bal­ta, van ge­ne­rar ma­les­tar en­tre els co­mer­ciants que opi­na­ven que l’ac­cés a l’avin­gu­da se­ria di­fí­cil i sen­se al­ter­na­ti­ves per a am­pliar l’apar­ca­ment.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.