Caça­dors i fes­tes en la fes­ta de la Pi­la­ri­ca

El Periódico Mediterráneo - - Castelló -

Més de 30.000 cas­te­llo­nencs van ei­xir a caçar el dia de l’ober­ta ci­ne­gè­ti­ca que és el 12 d’oc­tu­bre, fes­ti­vi­tat de la Ma­re de Déu del Pi­lar. Men­tres açò oco­rria, la Guàr­dia Ci­vil va ce­le­brar a la pa­tro­na amb dis­tints ac­tes en les ca­ses-quar­ter de la pro­vín­cia. A Cas­te­lló, els ac­tes van ser pre­si­dits pel go­ver­na­dor ci­vil, Ra­fael Gar­cía de la Ri­va. Per la seua ban­da, el Cen­tre Ara­go­nés tam­bé va fes­te­jar la Ma­re de Déu del Pi­lar amb una mis­sa en la pa­rrò­quia de la Tri­ni­tat. Les reines de 1993 van ser les jo­ves

Va­nes­sa Se­gu­ra Ra­mos i Án­ge­les Lá­za­ro Es­pa­das.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.