Una gran creu en el cim­bo­ri

El bis­be Ca­ses Deor­dal va be­neir les pe­ces de l’úti­ma ca­te­dral es­pan­yo­la del se­gle XX L’úl­ti­ma fa­se de les obres de San­ta Ma­ria van en­ca­rar la seua rec­ta fi­nal abans del se­gle XXI EL BIS­BE VA LLE­GIR LA CAR­TI­LLA ALS PO­LÍ­TICS I EMPRESARIS

El Periódico Mediterráneo - - Castellón -

El sky­li­ne de Cas­te­lló, a pe­sar dels alts edi­fi­cis que es van alçar en­tre els anys sei­xan­ta i se­tan­ta del pas­sat se­gle XX, s’iden­ti­fi­ca amb la to­rre cam­pa­nar, po­pu­lar­ment co­ne­gu­da com el Fa­drí, que junt amb la co­ca­te­dral de San­ta Ma­ria i la ca­sa con­sis­to­rial con­for­men la plaça Ma­jor. Pe­rò ei­xe sky­li­ne cas­te­llo­ne­ro, que és com li diuen els an­glo­sa­xons a les vis­tes aè­ries que iden­ti­fi­quen una urbs, hui tam­bé s’iden­ti­fi­ca amb el mo­nu­men­tal cim­bo­ri que corona l’es­glé­sia ma­jor. Un gran con­junt ar­qui­tec­tò­nic, de pro­por­cions co­los­sals, que al seu torn es corona amb una creu de for­ja d’es­til gò­tic que va ser col·lo­ca­da en ei­xe lloc ara fa 25 anys.

La cul­mi­na­ció del cim­bo­ri de la ca­te­dral de San­ta Ma­ria va ser to­ta una fi­ta que va in­di­car que el fi­nal d’unes obres de re­cons­truc­ció del tem­ple que es van ini­ciar l’any 1939, aca­ba­da la Gue­rra Ci­vil, es­ta­va ja prò­xim. Ai­xí ho va en­ten­dre el lla­vors bis­be de la Diò­ce­si, mon­sen­yor Jo­sep Ma­ria Ca­ses Deor­dal, que va con­vo­car a tots els re­pre­sen­tants po­lí­tics, ins­ti­tu­cio­nals i tam­bé de les prin­ci­pals em­pre­ses i en­ti­tats de la ciu­tat, per a be­neir es­ta creu que des d’aquell dia de la tar­dor de 1993 pre­si­dix Cas­te­lló.

Aquell va ser un ac­te sim­bò­lic en què es va afir­mar que la his­tò­ria de Cas­te­lló és la de la seua es­glé­sia ma­jor, que va co­me­nçar el seu ca­mí en el mo­ment pre­cís de la fun­da­ció en el se­gle XIII per Jau­me I. Un edi­fi­ci des­truït i re­cons­truït al llarg de la his­tò­ria que va arri­bar a ser mo­nu­ment na­cio­nal en els anys de la II Re­pú­bli­ca i que va ser des­truït i de­mo­lit pe­dra a pe­dra du­rant la Gue­rra Ci­vil per a cons­truir un es­cor­xa­dor. Cas­te­lló va ne­ces­si­tar més de mig se­gle per a tor­nar a alçar la seua ca­te­dral que ja ho va ha­ver de ser en 1851 pe­rò no ho va acon­se­guir fins 1960, amb la no­va dió­ce­si de So­gorb-Cas­te­lló.

Ai­xí ho va re­cor­dar aquell dia, da­vant del pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, l’al­cal­de i el pre­si­dent de la Dipu­tació, el lla­vors pre­si­dent del pa­tro­nat de re­cons­truc­ció, el ca­te­drà­tic José Sán­chez Adell. No­més fal­ta­va per cons­truir l’ab­sis, les de­pen­dèn­cies an­ne­xes amb el xi­co­tet claus­tre i les vi­ven­des sa­cer­do­tals. Per a fer-les pos­si­bles, fal­ta­ven per pa­gar més de dos-cents mi­li­ons de pes­se­tes. I molts eren als qui els agra­da­va ei­xir en les fo­tos en qual­se­vol ac­te, pe­rò pocs els que pa­ga­ven. H es­ti­ra­da d’ore­lles als po­lí­tics que ve­nien in­com­plint els seus com­pro­mi­sos amb el pa­tro­nat. Tots van con­fir­mar els seus pa­ga­ments. El pri­mer, el pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat Joan Ler­ma. San­ta Ma­ria s’aca­ba­ria de­fi­ni­ti­va­ment en 1999.

El bis­be Jo­sep Ma­ria Ca­ses Deor­dal va apro­fi­tar l’ac­te de be­ne­dic­ció de la creu i del cim­bo­ri per a do­nar una

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.