Fal­si­fi­ca­dors en el cen­tre de Cas­te­lló

Més no­tí­cies

El Periódico Mediterráneo - - Castellón -

Diuen que Cas­te­lló és una ciu­tat on mai pas­sa res de re­lle­vàn­cia. Un mi­te des­men­tit per nom­bro­sos fets que han si­gut na­rrats en es­tes pà­gi­nes de re­cords. Aque­lla set­ma­na, la ciu­tat va es­tar d’ac­tua­li­tat per­què es va des­man­te­llar la ma­jor xar­xa de fal­si­fi­ca­ció de tar­ge­tes de crè­dit que ope­ra­va a Eu­ro­pa, se­gons va as­se­gu­rar un por­ta­veu po­li­cial. I no ope­ra­va la ban­da en un lloc re­còn­dit i per­dut. Com­pta­va amb un ta­ller per­fec­ta­ment do­tat en l’avin­gu­da del doc­tor Cla­rá, molt prop de l’Hos­pi­tal Pro­vin­cial. De­lin­qüents molt so­fis­ti­cats a Cas­te­lló i amb xar­xes per to­ta Eu­ro­pa.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.