EL PP ES VA ES­TRUC­TU­RAR EN DEU ÀREES DE GES­TIÓ

El Periódico Mediterráneo - - Castellón -

Carlos Fa­bra va reu­nir al co­mi­té exe­cu­tiu del Par­tit Po­pu­lar de la pro­vín­cia per a pre­sen­tar la no­va es­truc­tu­ra de la for­ma­ció, que com­pta­ria amb deu àrees coor­di­na­des pel vi­ce­se­cre­ta­ri d’or­ga­nit­za­ció, el re­gi­dor de Cas­te­lló, Víc­tor Cam­pos. ▶ Va ha­ver-hi un temps que el Club Es­por­tiu Cas­te­lló i el Villa-real CF anaven de la mà en els as­pec­tes que in­ter­es­sa­ven a amb­dós clubs. En aque­lla set­ma­na, les di­rec­ti­ves de les dues en­ti­tats van de­ma­nar jun­tes aju­da a la Ge­ne­ra­li­tat va­len­cia­na.

La plaça de bous es­ta­va en­ca­ra ges­tio­na­da en 1993 per Mag­da­le­na Bous di­ri­gi­da pel ma­ta­dor Diego Puer­ta. Pe­rò en aque­lla set­ma­na de no­vem­bre es va sa­ber que el grup d’Enrique Pa­tón i Ro­ber­to Es­pi­no­sa es­ta­ven in­ter­es­sats en di­ri­gir el re­cin­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.