20% -

PRO­MO­CIÓN ES­PE­CIAL DEL 11 AL 30 DE SEP­TIEM­BRE EN TO­DA NUES­TRA CO­LEC­CIÓN CLUB 248 cm PVP 2.068€ | 1.655€

ELLE Decoration (Spain) - - Elle Deco News -

DIS­TRI­BUI­DO­RES OFI­CIA­LES An­da­lu­cia A„IL HO­ME TRENDS Urb. Las Pe­tu­nias, 27 San Pe­dro de Al­can­ta­ra (M‡la­ga) Tel. 952 780 044 NA­TU­RAL HO­ME Av­da de los des­cu­bri­do­res D3 Pol Ind Ur­bi­sur a (C‡diz) btel. 956.537.493 Ara­gón ANGEL BLAN­CO Plz. Al­bert Sch­weit­zer 3 Zaragoza Tel. 976.231.155 As­tu­rias D4 IN­TERIO­RIS­MO Ca­ve­da 2 Ba­jo Ovie­do Tel. 985.209.387 MA­RIA­NA Plz. de los Cam­pi­nos, 3 Gij—n Tel. 985.343.075 MUE­BLES ABELLO C. Francisca Fern‡ndez Mi­ran­da, 2 ba­jo Gra­do Tel. 985.751.013 Castilla y León AG2 C. San Luis, 9 Va­lla­do­lid Tel. 983.108.320 DECORACION K7 Av­da. de la Paz, 26 Bur­gos Tel. 947.239.690GALERIAS AS­PA C. Miguel ês­car, 15 Va­lla­do­lid Tel. 983.352.681 LA GALERIA DE AN­GE­LES C. Isi­dro Rue­da, 21 Pon­fe­rra­da (Le—n) Tel. 987.423.117 MASHOGAR C. Fern‡ndez Ord—–ez, 2 San­ta Mar­ta de Tor­mes (Sa­la­man­ca) Tel. 923.130.644 MOBELTUR C. La ser­na, 2 Le—n Tel. 987.840.067 TABULA C. de la Pue­bla, 10 Pa­len­cia Tel. 979.727.067 Ca­ta­lun­ya AN­TO­NI FELIP Ca­rre­te­ra de Bar­ce­lo­na, 87 Cer­dan­yo­la del Vall•s Tel. 935.808.699 CASASSAS C. Doc­tor Co­di­na, 10 La Ce­lle­ra de Ter (Gi­ro­na) Tel. 972.420.382 DISSENY PALMADA C. del Co­lá le­gi, 4 Fi­gue­res Tel. 972.510.062 DUCH C. Al­cal­de Ro­vi­ra Rou­re, 13 Llei­da Tel. 973.249.145 L’ESTUDI DE LA GARRIGA C. Arag—, 321 Bar­ce­lo­na Tel. 934.582.082 GEOMETRIC C. de Bosch i Car­de­llach 77 Sa­ba­dell (Bar­ce­lo­na) Tel. 937.252.744 IDEES Cr­ta. de Ro­da, Pol. Ind. de Vic Vic Tel. 938.890.307 ISMOBLE C. Dion’s Puig, 15 C.C. Ra­mas­sar Nord Gra­no­llers Tel. 938.402.918 LA CA­SO­NA C. Rutlla, 25 Te­rras­sa Tel. 937.859.039 LA LLAR DEL MOBLE C-17 km 34 La Garriga Tel. 938.718.273 NA­VA­RRO ES­TU­DIO Dr. Au­gust Pi i Sun­yer 3 Lo­cal 1 Bar­ce­lo­na Tel.: 931.817.488 Co­mu­ni­dad de Ma­drid DESLAN C. Padilla, 30 Ma­drid Tel. 915.714.339 DESLAN C. Vel‡zquez, 86C Ma­drid Tel. 915.762.077 DIGAR KIONA C. Can­ta­bria 11 San Se­bas­tian de los Re­yes Tel. 916.513.101 ES­PA­CIO BETTY C. Se­se–a, 91 Ma­drid Tel. 917.110.915 EU­RO­PA 20 C. Ca­rre­ra de San Jer—ni­mo,32 pri­me­ra plan­ta Tel.: 914 291 919 Ma­drid Co­mu­ni­dad Fo­ral de Na­va­rra +DEC C. Cas­ti­llo de Ma­ya, 28 Pam­plo­na Tel. 948.292.670 MUE­BLES SASKIA Pol Ind Mo­til­va C/M-40 Mu­til­va (Na­va­rra) Tel. 948.120.020 RO­SA GARCIA Juan An­to­nio Fern‡ndez 7 Tu­de­la Tel. 948.822.790 Co­mu­ni­dad Va­len­cia­na BO­CE­TO Av­da. Tom‡s Sa­la, 37 Va­len­cia Tel. 963.170.401 VALENTIN SANCHEZ Ge­ne­ral O´do­nell, 13 Ali­can­te Tel. 965.126.717 VALENTIN SANCHEZ Cr­ta. Ali­can­te-va­len­cia km 88 03550 San Juan (Ali­can­te) Tel. 965.653.660 VALENTIN SANCHEZ Av­da. Ali­can­te s/n El­che Tel. 965.426.246 Ex­tre­ma­du­ra PAR­QUE MO­BI­LE C. La Bom­ba, 8 Ba­da­joz Tel. 924.223.813 Ga­li­cia CAMBON Av­da. Fi­nis­te­rre, 111 La­ra­cha (A Co­ru–a) Tel. 981.605.327 EDRA C. Gran Via, 112 Vi­go Tel. 986.473.395 ESTANIS C. Bo­li­via, 43-45 Vi­go Tel. 986.493.239 GLORIA SANZ C. do Tea­tro 14 Lu­go Tel. 982.255.656MANEL DECORACION Av­da de Ar­tei­xo 77 A Co­ru–a Tel. 981.168.405 NAKASA IN­TERIO­RIS­MO Pla­za de Ga­li­cia 5 Pon­te­ve­dra Tel. 986.090.955 ON-T C. Ro­sa­lia de Cas­tro, 33 Mi­lla­do­rio Ames Tel. 981.530.501 Is­las Ba­lea­res AQUITANIA Cap de Ca­va­lle­ria, 7 Edif. Romp Ma— (Me­nor­ca) Tel. 971.356.353 de BAT A BAT C. Eu­se­bi Es­ta­da, 68 Pal­ma de Ma­llor­ca Tel. 971.919.666 PE­RE­LLÓ MOBLES C. Ce­ci­li Me­tel, 25 Po­llen•a Tel. 971.533.735 STAND DEL MUE­BLE Av. Sant Fe­rran 37 Pal­ma de Ma­llor­ca Tel. 971 288 613 VISMOBLES C. Mi­quel Capllonch, 30 Pal­ma de Ma­llor­ca Tel. 971.298.694 VIVENDA Av­da. d´ig­na­si Wa­llis, 36 Ibi­za Tel. 971.311.172 Mur­cia VOILË Pla­za de Re­ven­ga 3 Mur­cia Tel.: 968.248.989 Pais Vas­co ADOS MO­BI­LIA­RIO C. San Mart’n, 54 San Se­bas­tian Tel. 943.467.433 AGURTZANE Jai Alai Ka­lea, 9 Zu­ma­rra­ga Tel. 943.720.494 FARUCHO C. La Es­pe­ran­za 15 Vi­to­ria-gas­teiz Tel. 945.275.700 Tel. 946.250.516 MATIKO Av­da. de las Uni­ver­si­da­des, 3 Bil­bao Tel. 944.458.844 MUE­BLES MAR­TIN Av­da. de Za­rautz Ka­lea, 122 Do­nos­tia (Gi­puz­koa) Tel. 943.327.161 MUJIKA C. Sen­pe­re Ka­lea, 7 Bea­sain Tel.: 943.160.054 SOHO IN­TE­RIO­RES C. Fue­ros, 24 Vi­to­ria-gas­teiz Tel. 945.142.847 ZESTUDIOA Ain­ge­ru ka­lea, 2 Az­koi­tia Tel. 943.083.720

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.