Com­plir la llei

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

En la car­ta “Cum­plir la ley” (8/II/2017), el se­ñor Mo­ri­llo de la To­rre par­la de la ne­ces­si­tat de com­plir la llei. Tots hi es­ta­ríem d’acord si el marc le­gal fos lò­gic i igual per a tot­hom. Pe­rò a l’Es­pan­ya ac­tual no es do­na ni una co­sa ni l’al­tra. No té lò­gi­ca par­lar sen­se atu­ra­dor de la igual­tat de drets i deu­res de tots els es­pan­yols da­vant la llei quan Eus­ka­di i Na­va­rra gau­dei­xen d’uns con­certs fo­rals molt avan­tat­jo­sos amb re­la­ció a la res­ta. Tam­poc té lò­gi­ca que al­guns dels te­rri­to­ris que més con­tri­buei­xen re­bin menys in­ver­sions que els al­tres.

Tam­bé es in­creï­ble que ens exi­gei­xin que com­plim la llei aquells que són els pri­mers en in­com­plir-la. El Go­vern es­pan­yol no ha com­plert 34 sen­tèn­cies en ferm del TC i del Su­prem. I a so­bre s’han van­tat pú­bli­ca­ment que no pen­sen com­plir-les. Quan l’hi re­que­ri­rà el TC al sen­yor Rajoy com ha fet amb els res­pon­sa­bles del 9-N? És allò de la pa­lla en l’ull aliè i la bi­ga en el pro­pi...

JOR­DI BOL­DÚ ESTRACH Subs­crip­tor Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.