Els ‘teus’ i els ‘meus’

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

Les ten­sions exis­tents en­tre la clas­se po­lí­ti­ca s’es­tan in­tro­duint, si bé que len­ta­ment, en el trac­te ciu­ta­dà de ca­da dia. Sos­pi­to que era la in­ten­ció dels nos­tres re­pre­sen­tants, sen­si­bi­lit­zar­nos col·lec­ti­va­ment dels pro­ble­mes del país, i crec que ho es­tan acon­se­guint.

Com a ex­pe­rièn­cia per­so­nal, molts ma­tins acos­tu­mo a anar a fer un ta­llat a un bar pro­per al meu do­mi­ci­li. Les ter­tú­lies en­tre els clients ha­bi­tuals so­len gi­rar en torn del fut­bol, pe­rò els es­de­ve­ni­ments dels úl­tims dies pro­vo­quen la in­tro­duc­ció de te­mes po­lí­tics. El que més m’ha im­pres­sio­nat és la de­no­mi­na­ció teus i meus re­pe­ti­da­ment, en re­fe­rir-se al pro­cés in­de­pen­den­tis­ta, sen­yal inequí­vo­ca que el de­bat ha arri­bat a les clas­ses po­pu­lars.

Una flor no fa es­tiu, pe­rò es po­dria de­duir que dels teus i meus es pas­sa a dis­tin­gir en­tre amics i enemics. Com­pte, doncs, po­lí­tics i ter­tu­lians, amb les do­sis d’èpi­ca sec­tà­ria (a ve­ga­des ofen­si­va) que in­tro­duïu en les vos­tres dis­cus­sions. Qui sem­bra vents re­cull tem­pes­tats.

JAU­ME VALLÉS MUN­TA­DAS

Sant Adrià de Be­sòs

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.