Pren­dre de­ci­sions

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

La vi­ce­pre­si­den­ta es­pan­yo­la i el mi­nis­tre de Fo­ment hau­rien de sa­ber que la se­va vi­si­ta i pro­me­ses so­bre la con­ne­xió fe­rro­vià­ria amb l’ae­ro­port de Bar­ce­lo­na ens im­pres­sio­nen ben poc. Una, per­què ja fa molt temps que aques­ta con­ne­xió hau­ria d’ha­ver es­tat cons­truï­da, és a dir, que per fi diuen que fa­ran el que ja fa temps que hau­rien d’ha­ver fet. I dues, per­què molts ca­ta­lans el que vo­lem és que mai més ha­gi de ve­nir de Ma­drid una vi­ce­pre­si­den­ta o un mi­nis­tre de Fo­ment a dir-nos en quin mo­ment i de qui­na ma­ne­ra els sem­bla a ells opor­tú fer una de­ter­mi­na­da obra pú­bli­ca a Ca­ta­lun­ya, amb els nos­tres di­ners.

El que vo­lem és que aques­tes de­ci­sions si­guin pre­ses a Ca­ta­lun­ya pel Go­vern ma­jo­ri­tà­ria­ment es­co­llit pels ca­ta­lans, i no per po­lí­tics per­tan­yents a un par­tit, el PP, amb tan po­ca re­pre­sen­ta­ti­vi­tat a Ca­ta­lun­ya.

LLUÍS RENART I CA­VA Sus­crip­tor Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.