Als EUA en­ca­ra riuen

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

Els mit­jans de co­mu­ni­ca­ció i les xar­xes han que­dat col·lap­sats amb la no­tí­cia que el pre­si­dent del Go­vern, Ma­riano Rajoy, s’ha ofert al pre­si­dent Do­nald Trump per fer d’in­ter­lo­cu­tor en­tre els EUA i Eu­ro­pa, Amè­ri­ca Lla­ti­na, el nord d’Àfri­ca i l’Orient Mit­jà. No se sap si s’hau­rà dei­xat al­gu­na al­tra re­gió amb con­flic­tes de mi­sè­ria i gue­rres. Qui no s’ha que­dat de pe­dra da­vant d’aques­ta es­tra­fo­là­ria pre­ten­sió? Als EUA s’hau­ran pi­xat de riu­re. Un po­lí­tic que l’han titllat de com­por­tar-se com un Don Tan­cre­do i que se l’anome­na “sen­yor plas­ma”. Un pre­si­dent que, da­vant del con­flic­te en­tre Ca­ta­lun­ya i Es­pan­ya, en­ge­ga la Fis­ca­lia i els tri­bu­nals per atu­rar el pro­cés. Una per­so­na que no sap ni en­dreçar l’Es­tat es­pan­yol, que no té els mí­nims co­nei­xe­ments de llen­gües i no par­la res

més que el cas­te­llà, ni sap co­mu­ni­car-se amb els po­lí­tics fo­rans...

Pot­ser es­pe­ra po­der-se re­unir amb Trump i sor­tir a la fo­to, igual que el seu il·lus­tre pre­de­ces­sor Jo­sé Ma­ría Az­nar, amb els peus so­bre la tau­la i fu­mant un bon ha­và (d’ai­xò sí que en sap). Po­dria ser un mal ave­rany que Trump s’ofe­rís a fer d’in­ter­me­dia­ri en­tre Ca­ta­lun­ya i Es­pan­ya i en Rajoy ho ac­cep­tés. Ani­ríem ser­vits!

JOR­DI LLEAL I GI­RALT

Ba­da­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.