Kaf­ka i la llum

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

El se­tem­bre del 2016 una car­ta cer­ti­fi­ca­da d’En­de­sa em no­ti­fi­ca que s’ha de­tec­tat una do­ble es­co­me­sa al com­pta­dor de la llum del meu es­tu­di (vol dir que el tinc pun­xat). Al ma­teix temps arri­ba una or­dre de tall de sub­mi­nis­tra­ment si no abono un su­po­sat re­cà­rrec de 2.946,20 eu­ros. Com que no és cert que tin­gui el com­pta­dor pun­xat, se­gons cer­ti­fi­ca un tèc­nic ho­mo­lo­gat, i he pa­gat ca­da mes se­gons les fac­tu­res pre­sen­ta­des per la ma­tei­xa En­de­sa, ini­cio les ges­tions per acla­rir els fets.

In­com­pta­bles tru­ca­des a un te­lè­fon de Se­vi­lla amb in­ter­lo­cu­tors di­fe­rents ca­da te­le­fo­na­da. Nom­bro­ses vi­si­tes a tra­vés de ci­ta prè­via a l’ofi­ci­na d’aten­ció al client de la Gran Via de Bar­ce­lo­na. En­via­ment de bu­ro­fax, de co­rreus elec­trò­nics... Cap ave­nç. Em diuen que el pro­ce­di­ment té el seu temps i al­gun dia arri­ba­rà un ins­pec­tor a com­pro­var l’error. Pas­sen les set­ma­nes. No pa­ro de fer ges­tions. Per des­com­ptat, men­tres­tant he pa­gat les fac­tu­res del meu con­sum men­sual pre­sen­ta­des al banc. Arri­ba un co­mu­ni­cat de l’em­pre­sa dient-me que l’afer es­tà re­solt i que sen­ten les mo­lès­ties, que han atu­rat la fac­tu­ra del re­cà­rrec de qua­si tres mil eu­ros que no em co­rres­pon i tam­bé l’or­dre de tall de sub­mi­nis­tra­ment. Res­pi­ro tran­quil·la.

El 6 de febrer del 2017, sen­se avís, em ta­llen el sub­mi­nis­tra­ment d’elec­tri­ci­tat. L’úni­ca ex­pli­ca­ció que se m’acut és que Kaf­ka ha en­trat a En­de­sa.

ÀN­GE­LA VI­NENT

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.