Or­dre a la Bo­que­ria

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

En­ca­ra que tard, l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na ha de­ci­dit po­sar or­dre al mercat de la Bo­que­ria. La re­gi­do­ra de Ciu­tat Ve­lla, Ga­la Pin, ens ha acla­rit les me­su­res a pren­dre: la prohi­bi­ció de men­jar o beu­re in si­tu, l’eli­mi­na­ció o re­duc­ció de les pa­ra­des amb ali­ments pre­cui­nats i de con­sum im­me­diat i les de ven­da de sucs i frui­ta tros­se­ja­da, ai­xí com la re­no­va­ció del pa­vi­ment per al 2018.

Pel que fa a la ven­da de sucs i de frui­ta tros­se­ja­da, el que no pot es­pe­rar més és que es com­plei­xi la nor­ma­ti­va re­fe­rent a la hi­gie­ne de la se­va ela­bo­ra­ció. En tots els su­per­mer­cats de la ciu­tat és obli­ga­to­ri que es­ti­guin pre­cin­tats i por­tin una eti­que­ta amb el nom del fa­bri­cant, data de ca­du­ci­tat i com­po­nents, co­sa que no es com­pleix en les pa­ra­des de la Bo­que­ria, tot i les nom­bro­ses de­nún­cies que s’han fet da­vant l’Ajun­ta­ment i a Sa­ni­tat de la Ge­ne­ra­li­tat. El ma­teix pas­sa en al­gu­nes pa­ra­des que ve­nen bom­bons i lla­mi­na­du­res sen­se en­va­sar i que s’ex­hi­bei­xen a es­cas­sa dis­tàn­cia del te­rra, sen­se cap pro­tec­ció dels to­ca­ments.

CAR­LES BÁ­GUE­NA RUIZ

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.