ELS MOTS ENCREUATS

La Vanguardia (1ª edición) - - VIVIR - Mà­rius Se­rra

HORITZONTALS 1 Dei­xa­ré es­ta­blerts els des­ti­na­ta­ris del meu pa­tri­mo­ni. Fe­ra. 2 El més ruc d’aques­ta fa­se de les nos­tres vi­des. Es­cri­gui amb lle­tres gros­ses el nom de l’es­ta­bli­ment on com­prem oli. La me­na de llum que no il·lu­mi­na al número u.

3 Client de can­di­dat. Pren a mi­ques, en pe­ti­tes quan­ti­tats. 4 L’an­ti­ga po­bla­ció que surt a la Bí­blia i que sem­pre fi­gu­ra en si­se­na po­si­ció. Co­men­ci a tre­ba­llar de ca­ra al pú­blic el bo­ti­guer. L’aliat­ge més co­mú. 5 Ne­te­jo el cà­nem amb una me­na de pin­ta es­pe­cial que sem­bla de jar­di­ner. Posa junts dos do­cu­ments i hi bus­ca les di­fe­rèn­cies. 6 Ne­go ha­ver pro­nun­ciat cap vo­cal. Has per­dut la por­te­ria de rug­bi. El fa­ci cau­re. Prin­ci­pi d’iden­ti­tat. 7 Sol en­ca­pça­lar mol­tes com­pan­yies aè­ries. Pro­dui­ríem una pi­cas­sor ex­tre­ma. Avi­sa de la pèr­dua de la tar­ge­ta de crè­dit. 8 Allò que fa en­ne­grir les dents. L’ac­ció de sen­tir l’olor d’al­gu­na co­sa. 9 As. Pe­lat com un mol­tó calb. Di­pò­sit on són re­mu­lla­des les pells a l’ado­be­ria. S’ins­tal·la en­tre el bran­cat­ge. 10 Bai­xa­da bru­tal de tem­pe­ra­tu­res. La via ex­cre­men­tí­cia. Trac­ta la gent re­re el tau­lell.

11 Si te’n surts ai­xí cap­gi­res Sò­ria. El país de la bota. Ens cal per res­pi­rar.

12 Quan ne­va res no fun­cio­na. Fer anar avall. Pen­ja de les ca­pe­lles com una per­so­ni­fi­ca­ció de les grà­cies en tres di­men­sions. 13 La fú­ria més ca­pi­tal. Pà­tries en­fan­ga­des de la in­su­la­ri­tat mà­xi­ma. La ba­se de l’an­te­na.

14 Dei­xes anar un re­gust no­ta­ble de nap. No im­pli­car-s’hi.

VERTICALS 1 Es­ta­bli­ment per anar a fer un beu­re, aquí i a Ber­na. Ram­pin­yin. 2 Re­la­tiu al con­duc­te que se­pa­ra la fa­rin­ge de l’es­tó­mac. Ar­tè­ria flu­vial. 3 Pèls llargs rí­gids com ce­rres. Gat caça­dor. Rap de­ca­pi­tat.

4 En un tres i no res. Pal de ban­de­ra que en­tra a sub­has­ta. Cer­cle, es­pai va­ga­ment cir­cu­lar. Est. 5 Carn mos­se­ga­da. Mi­ri pel fo­rat del pany. Peix ca­na­ri. 6 Lle­tres amb vo­lun­tat pú­bli­ca. Pre­ga. Xi­lè sen­se se­go­nes.

7 Prin­ci­pi eti­mo­lò­gic. Els co­lors dels cops. Co­va­dors. 8 Ig­no­mí­nia. Car­bo­nat de so­di de­ca­hi­dra­tat que es tro­ba en for­ma nativa. 9 Abru­si, cre­mi, so­ca­rri. Zo­na de l’iris que cir­cum­da la ni­na de l’ull. Tap fo­ra­dat pel mig.

10 Al cor de Cei­lan. M’adap­to a les cir­cums­tàn­cies tal com ve­nen. Un crim da­vant de sa ma­jes­tat re­met a un mag­ni­ci­di. 11 Cin­quan­ta. Ita­lia­nes d’una re­gió que en­vol­ta Ro­ma. A to­car de Mar­se­lla, pre­ce­deix la Pri­ve­nça. So­fre. 12 Surt amb fo­rça de la plan­ta més evan­gè­li­ca. Bas­ties una es­truc­tu­ra. 13 Pro­vo­qui pla­gues. Jai­mie a la cua. Dal­ta­baix ma­rí.

14 Xo­pa. Apun­tar al pen­ta­gra­ma.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.