Pi­lo­tat­ge de la UE?

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

Molts ca­ta­lans in­de­pen­den­tis­tes s’es­tran­yen de la res­pos­ta tan freda de la UE amb el que es­tà pas­sant. Diu que és un as­sum­pte in­tern i do­na su­port a Ra­joy. Sem­bla que no li im­por­ti gens que el te­ma es com­pli­qui i pu­gui afec­tar eco­nò­mi­ca­ment Es­pan­ya. En can­vi, jo em pre­gun­to si con­vo­car elec­cions el 21-D no ha es­tat una me­su­ra im­po­sa­da per la UE. Quan Ra­joy va pre­sen­tar l’apli­ca­ció del 155, va dei­xar molt clar que no es con­vo­ca­rien abans de sis me­sos i fins i tot, ho­res des­prés, el PP par­la­va d’un any. En 48 ho­res va can­viar tot i van ser con­vo­ca­des al més aviat que era pos­si­ble.

Un al­tre as­pec­te que ha can­viat en els úl­tims dies és el de la vio­lèn­cia po­li­cial, que s’ha di­luït, i ai­xí s’ha po­gut veu­re en l’atu­ra­da del pas­sat di­me­cres 8, on no es van fer ser­vir en cap cas les po­rres. Igual­ment, sem­bla que el can­vi d’es­tra­tè­gia del TS res­pec­te a la de la jut­ges­sa La­me­la es­ti­gui pen­sat per fer veu­re que la jus­tí­cia es­pan­yo­la es pot equi­pa­rar a l’eu­ro­pea, fa­ci­li­ti alli­be­rar en els pro­pers dies els 10 pre­sos po­lí­tics ca­ta­lans i, fins i tot, que pu­gui tor­nar el pre­si­dent amb un pac­te pre­vi. Es­tem da­vant d’un pi­lo­tat­ge con­tro­lat per la UE?

DIONÍS LÓ­PEZ

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.