De­su­nió

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

La su­po­sa­da va­ga del dia 8 va ser dè­bil i con­tra­pro­duent. Les 150.000 per­so­nes que es van que­dar sen­se tren i les mol­tes que no van po­der cir­cu­lar que­da­ran res­sen­ti­des i es per­dran molts dels seus vots, que tan­ta fal­ta fan. La va­ga no­més por­ta desor­dre i per­ju­di­ci eco­nò­mic. I que cons­ti que les prin­ci­pals cen­trals sin­di­cals van dir que la va­ga no era apro­pia­da, ja que és per re­cla­mar drets o avan­tat­ges dels tre­ba­lla­dors.

Aques­ta va­ga no s’ha de re­pe­tir per­què és un tret al peu i a Ma­drid riu­ran. És un exem­ple més de la de­su­nió dels ca­ta­lans, que s’ajun­ta a la man­ca d’un front únic a les pro­pe­res elec­cions. ERC anant so­la su­pe­rarà el PDECat. Pot­ser sí, pe­rò per­ju­di­ca­rà el front in­de­pen­den­tis­ta, pro­ba­ble­ment per efec­tes de la llei D’Hondt.

Tam­bé s’ajun­ta amb la man­ca d’es­fo­rços per acon­se­guir que els nous ca­ta­lans ve­gin la man­ca d’in­fraes­truc­tu­res que pa­teix Ca­ta­lun­ya, que fa que no es creïn més em­pre­ses, les úni­ques que po­den crear llocs de tre­ball per re­duir l’atur.

F. FONT DE RUBINAT Subs­crip­tor Reus

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.